Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (УКТВЭД)

Код

Уровень

Назва рубрики укр. мова

Название рубрики рус. язык

01

1

Сільське господарство, полювання та пов`язані з ним послуги

Сельское хозяйство, охота и связанные с ним услуги

01.1

2

Рослинництво

Растениеводство

01.11.0

3

Вирощування зернових, технічних та решти культур, які  не відносяться до інших класів рослинництва

Выращивание зерновых, технических и прочих культур, не отнесенных к другим классам растениеводства

01.12.0

3

Овочівництво

Овощеводство

01.13.0

3

Вирощування фруктів. ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв та прянощів

Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей

01.2

2

Тваринництво

Животноводство

01.21.0

3

Розведення великої рогатої худоби

Разведение крупного рогатого скота

01.22.0

3

Розведення овець, кіз, коней

Разведение овец, коз, лошадей

01.23.0

3

Розведення свиней

Разведение свиней

01.24.0

3

Розведення птахів

Разведение птицы

01.25.0

3

Розведення інших тварин і виробництво їх продукції

Разведение других животных и производство их продукции

01.30.0

3

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

Выращивание культур в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

01.41.0

3

Надання послуг у рослинництві

Предоставление услуг в растениеводстве

01.42.0

3

Надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних послуг

Предоставление услуг в животноводстве, кроме ветеринарных услуг

01.50

2

Полювання та послуги, пов"язані з ним

Охота и связанные с ней услуги

01.50.0

3

Мисливство та відлов тварин для продовольчих цілей

Охота и ловля животных для продовольственных целей

01.50.1

3

Мисливство, ловля та розведення дичини

Охота, ловля и разведение дичи

01.50.2

3

Надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею  і розведенням дичини

Предоставление услуг, связанных с охотой, ловлей и разведением дичи

02.0

1

Лісове господарство ті пов"язані з ним послуги

Лесное хозяйство и связанные с ним услуги

02.01

2

Лісове господарство

Лесное хозяйство

02.01.1

3

Лісозаготівля

Лесозаготовки

02.01.2

3

Одержання продукції лісового господарства

Получение продукции лесного хозяйства

02.01.2

3

Отримання продукції лісового господарства

Получение продукции лесного хозяйства

02.02.0

3

Надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством

Предоставление услуг, связанных с лесным хозяйством

02.02.0

3

Послуги по лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу)

Услуги по лесозаготовкам (транспортировка необработанной древесины в пределах леса)

05.0

1

Рибне господарство

Рыбное хозяйство

05.01

2

Рибальництво

Рыболовство

05.01.1

3

Ловля риби

Ловля рыбы

05.01.2

3

Ловля ракоподібних, молюсків, збір  морепродуктів

Ловля ракоподобных, моллюсков, сбор морепродуктов

05.01.3

3

Надання послуг, пов"язаних з рибальництвом

Предоставление услуг, связанных с рыболовством

05.02.

2

Діяльність риборозплідників, рибних господарств та пов"язані з ними послуги

Деятельность рыбопитомников, рыбных ферм и связанные с нею услуги

05.02.1

3

Вирощування молодняку риби

Выращивание молоди рыбы

05.02.1

3

Послуги по стимулюванню розведення риби

Услуги по стимулированию разведения рыбы

05.02.2

3

Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм

Предоставление услуг, связанных с деятельностью рыбопитомников и рыбных ферм

10.  .

1

Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) та торфу

Добыча каменного угля, лигнита (бурого угля) и торфа

10.10.

2

Видобування й агломерація кам'яного вугілля

Добыча и агломерация каменного угля

10.10.1

3

Подземная добыча каменного угля

Подземная добыча каменного угля

10.10.2

3

Відкрите видобування кам'яного вугілля

Добыча каменного угля открытым способом

10.10.3

3

Агломерація кам'яного вугілля

Агломерация каменного угля

10.20.

2

Видобування та агломерація лігніту (бурого вугілля)

Добыча и агломерация лигнита (бурого угля)

10.20.1

3

  Добыча лигнита (бурого угля)

Добыча лигнита (бурого угля)

10.20.2

3

Агломерація лігніту (бурого вугілля)

Агломерация лигнита (бурого угля)

10.30.0

3

Видобування та агломерація торфу

Добыча и агломерация торфа

11.  .

1

Видобування вуглеводнів; допоміжні служби

Добыча углеводородов; вспомогательные службы

11.10

2

Видобування вуглеводнів

Добыча углеводородов

11.10.1

3

Видобуток нафти

Добыча нефти

11.10.2

3

Видобування природного газу

Добыча природного газа

11.10.3

3

Конденсація і регазифікація природного газу  для транспортування

Конденсация и регазификация природного газа для транспортировки

11.10.3

3

Очищення  та підготовка газоподібного пального до транспортування

Очистка и подготовка газообразного топлива к транспортировке

11.10.4

3

Розробка бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковику

Разработка битуминозного сланца и битуминозного песчаника

11.20.0

3

Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу

Услуги, связанные с добычей нефти и  газа

12.00.0

1

Видобуток уранової руди

Добыча урановой и ториевой руд

13.  .

1

Видобування металевих руд

Добыча металлических руд

13.10.

2

Видобування залізної руди

Добыча железной руды

13.10.1

3

Підземне видобування залізної руди

Подземная добыча железной руды

13.10.2

3

Відкрите видобування залізної руди

Открытая добыча железной руды

13.20.

2

Видобування руд кольорових металів

Добыча руд цветных металлов

13.20.1

3

Підземне видобування та збагачення марганцевої руди

Добыча и обогащение марганцевой руды подземным способом

13.20.2

3

Відкрите видобування та збагачення марганцевої руди

Добыча и обогащение марганцевой руды открытым способом

13.20.3

3

Видобування та збагачення алюмінієвої сировини

Добыча и обгащение алюминиевого сырья

13.20.4

3

Видобування та збагачення нікелевої руди

Добыча и обогащение никелевой руды

13.20.5

3

Видобування та збагачення ртутної руди

Добыча и обогащение ртутной руды

13.20.6

3

Видобування та збагачення цинкової руди

Добыча и обогащение цинковой руды

13.20.7

3

Видобування та збагачення титанової руди

Добыча и обогащение титановой руды

13.20.9

3

Видобування та збагачення руд інших кольорових, рідкісних та дорогоцінних металів

Добыча и обогащение руд других цветных, редкостных и драгоценных металлов

14.  .

1

Інші галузі добувної промисловості

Другие отрасли добывающей промышленности

14.1

2

Розроблення кам'яних кар'єрів

Разработка каменных карьеров

14.11.0

3

Видобування каменю для будівництва

Добыча камня для строительства

14.12.0

3

Видобування вапняку, гіпсу та крейди

Добыча известняка, гипса и мела

14.13.0

3

Видобування глинистого сланцю

Добыча глинистого сланца

14.2

2

Видобування піску та глини

Добыча песка и глины

14.21.0

3

Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів

Разработка гравийных и песчаных карьеров

14.22.0

3

Видобування глини та каоліну

Добыча глины и каолина

14.30.0

3

Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений

14.40.0

3

Видобування солі

Добыча соли

14.50

2

Галузі добувної промисловості, не внесені до інших угруповань

Отрасли добывающей промышленности, не отнесенные к другим группировкам

14.50.1

3

Видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

Добыча драгоценных и полудрагоценным камней

14.50.2

3

Видобування кварцу і слюди

Добыча кварца и слюды

14.50.3

3

Видобування абразивів та сировини для виробництва пористих наповнювачів

Добыча абразивов и сырья для производства пористых наполнителей

14.50.9

3

Видобування інших нерудних металів

Добыча других нерудных металлов

15.  .

1

Харчова промисловості

Пищевая промышленность

15.1

2

М'ясна промисловість

Мясная промышленность

15.11.0

3

Виробництво м'яса та субпродуктів (продукція боєнь)

Производство мяса и субпродуктов  (продукция скотобоен)

15.12.0

3

Переробка домашньої птиці та кроликів

Переработка домашней птицы и кроликов

15.13.0

3

Виробництво м'ясних продуктів

Производство мясных продуктов

15.2

2

Промислове виробництво рибної продукції

Промышленное производство рыбной продукции

15.3

2

Промислова переробка овочів та фруктів

Промышленная переработка овощей и фруктов

15.31.0

3

Перероблення та консервування картоплі

Переработка и консервирование картофеля

15.32.0

3

Виробництво фруктових соків

Производство фруктовых соков

15.32.0

3

Виробництво овочевих соків

Производство овощных соков

15.33

2

Переробка та консервування овочів і фруктів, не віднесених до інших угруповань

Переработка и консервирование овощей и фруктов, не отнесенных к другим группировкам

15.33.1

3

Переробка овочів та фруктів

Переработка овощей и фруктов

15.33.2

3

Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та сало-бобові

Производство плодоовощных консервов (кроме картофеля), включая мясо-растительные и салобобовые

15.4

2

Виробництво рослинної олії та жирів

Производство растительных масел и жиров

15.41.0

3

Виробництво неочищеної олії та жирів

Производство неочищенных растительных масел и жиров

15.42.0

3

Виробництво рафінованої олії та жирів

Производство рафинированных растительных масел и жиров

15.43.0

3

Виробництво маргарину

Производство маргарина

15.51.0

3

Виробництво молочних продуктів

Производство молочных продуктов

15.52.0

3

Виробництво морозива

Производство мороженого

15.6

2

Обробка зерна, виробництво крохмалю

Обработка зерна, производство крахмала

15.61.1

3

Виробництво борошна

Производство муки

15.61.2

3

Виробництво круп

Производство круп

15.62.0

3

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів

Производство крахмала и крахмальных продуктов

15.7

2

Виробництво готових кормів для тварин

Производство готовых кормов для животных

15.71.0

3

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

15.72.0

3

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

Производство готовых кормов для домашних животных

15.8

2

Виробництво інших харчових продуктів

Производство прочих пищевых продуктов

15.81.0

3

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

Производство хлеба и хлебобулочных изделий

15.82.0

3

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання

Производство сухарей, печенья, пирогов и пирожных с длительным сроком хранения

15.83.0

3

Виробництво цукру

Производство сахара

15.84.0

3

Виробництво какао, шоколаду

Производство какао, шоколада

15.85.0

3

Виробництво макаронних виробів

Производство макаронных изделий

15.86

2

Преробка чаю та кави

Переработка чая и кофе

15.86.1

3

Перероблення чаю

Переработка чая

15.86.2

3

Виробництво кави

Производство кофе

15.87.0

3

Виробництво прянощів

Производство пряностей

15.88

2

Виробництво дієтичних продуктів та дієтичної їжі

Производство диетических продуктов и диетической пищи

15.88.1

3

Виробництво продуктів дитячого харчування

Производство продуктов детского питания

15.88.2

3

Виробництво дієтичних та гомогенизованих продуктів

Производство диетических и гомогенизированных продуктов

15.89

2

Виробництво інших харчових продуктів,  не віднесених до інших угруповань

Производство других пищевых продуктов, не отнесенных к другим группировкам

15.89.1

3

Виробництво харчових концентратів (дегидратів)

Производство пищевых концентратов (дегидратов)

15.89.2

3

Виробництво дріжжів

Производство дрожжей

15.89.9

3

Виробництво інших харчових продуктів

Производство прочих пищевых продуктов

 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи