Дополнение 1 к постановлению КМУ № 368 от 12 мая 2010 г. “Порядок выпуска, обращения, погашения облигаций внутеннего займа”

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2010 р.  № 368

 

ПОРЯДОК
випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої
державної позики із строком обігу п’ять років

 

1. Цей Порядок визначає правила оформлення відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, облігаціями внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість (далі — облігації), відповідно до статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та Законів України “Про податок на додану вартість”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

2. Дія цього Порядку поширюється на платників податку на додану вартість, яким відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок, не здійснено на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (далі — платники податку), включених до реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (далі — реєстри), складених за формою згідно з додатком 1.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється на підставі:

поданої не пізніше 25 червня 2010 р. платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за формою згідно з додатком 2;

даних декларацій з податку на додану вартість;

матеріалів за результатами перевірки органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку або рішення суду, прийнятого після 1 травня 2010 року.

3. Підставою для проведення розрахунків облігаціями є реєстри і висновки про відшкодування сум податку на додану вартість органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, які подаються до органів Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

4. Висновки про відшкодування сум податку на додану вартість органів державної податкової служби не подаються у разі, коли стосовно платників податку порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податку на додану вартість або така справа розглядається у суді чи правоохоронному органі, або проводиться апеляційне оскарження платником податку в органах державної податкової служби, про що у реєстрах робиться відповідний запис. Розрахунки облігаціями з такими платниками не проводяться до остаточного вирішення справи по суті.

5. Відповідальність за правильність і достовірність відомостей, зазначених у реєстрах, несуть посадові особи ДПА.

6. Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється за участю Мінфіну, ДПА та Національного банку через Державне казначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Національного банку, а у разі, коли сума відшкодування податку на додану вартість одному платнику перевищує 10 млн. гривень — через державні банки (далі — банки).

Перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, оприлюднюється Мінфіном.

7. Мінфін подає у дводенний строк після затвердження реєстрів Національному банку на дату розміщення облігацій глобальні сертифікати. Облігації з емісійного рахунка емітента зараховуються на рахунок Державного казначейства, відкритий у Національному банку, на підставі розпорядження на переказ Мінфіну та розпорядження на одержання Державного казначейства.

8. Державне казначейство на підставі внесених Мінфіном змін до розпису фінансування та доходів спеціального фонду державного бюджету забезпечує відображення в обліку операцій відшкодування сум податку на додану вартість з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Державного казначейства, що підтверджується випискою Національного банку із зазначеного рахунка, з одночасним збільшенням на підставі розпорядження Мінфіну обсягів надходжень за випущеними облігаціями.

9. Платники податку, яким здійснюється оформлення відшкодування сум податку на додану вартість, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

10. Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру та заяв про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, складеної за формою згідно з додатком 2, формують перелік набувачів облігацій за формою згідно з додатком 3 та передають його органам Державного казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях.

11. У разі коли сума відшкодування сум податку на додану вартість не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється за їх номінальною вартістю, кратною 1000 гривень.

12. Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку з урахуванням особливостей, визначених договором між Національним банком та Державним казначейством про відкриття рахунка у цінних паперах. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку відповідних розпоряджень на одержання таких облігацій.

13. Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Банки не пізніше наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам Державного казначейства підтвердження про набуття платниками податку облігацій згідно з додатком 4.

14. Органи Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після одержання від банків підтверджень про набуття платниками податку облігацій подають їх копії органам державної податкової служби, які є підставою для відображення в особових рахунках платників податку операцій відшкодування сум податку на додану вартість.

_____________________ 

 

 


     Додаток 1
до Порядку 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр фінансів

______       __________________
(підпис)         (ініціали та прізвище) 

РЕЄСТР
інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”

 Наймену-вання платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифікаційний код

Індивідуальний податковий номер

Сума бюджетної заборгова-ності з податку на додану вартість, що підлягає погашенню облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

Примітка

 

Голова ДПА                ________                         _________________
                                          (підпис)                                  (ініціали та прізвище) 

 

 

МП

_____________________

 


Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість
облігаціями внутрішньої державної позики

_________________________________________________________________
(найменування платника податку)

_________________________________________________________________
(юридична адреса та ідентифікаційний код платника податку)

_________________________________________________________________
 (індивідуальний податковий номер платника податку)

_________________________________________________________________
(найменування податкового органу, в якому зареєстрований платник податку)

Загальна сума податку на додану вартість, що відшкодовується, _______

_________________________________________________________________
 (цифрами і словами)

Сума податку на додану вартість, що відшкодовується облігаціями внутрішньої державної позики відповідно до статті 25 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, ____________________________
                                                                  (цифрами і словами)

Сума податку на додану вартість, що відшкодовується, підтверджується випискою з реєстру ДПА від ___ ___ 2010 р. № ___ (заповнюється платником податку в разі подання заяви до банку).

 

             
 

___________________________

(найменування посади керівника платника податку)

___________

(підпис)

________________

(ініціали та прізвище)

 

МП

_____________________


Додаток 3
до Порядку

_________________________
(найменування банку)

ПЕРЕЛІК
набувачів облігацій внутрішньої державної позики
від ____ _______________ 2010  р. №

 

Найменуван-ня платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифі-каційний код

Індивідуальний податковий номер

Код 
випуску облігацій

Код належності облігацій
(1 — якщо набувач є фізичною особою;
4 — якщо набувач є юридичною особою)

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

Кількість облігацій

 

Уповноважена особа банку          _________          ________________

                                               (підпис)               (ініціали та прізвище)

 

 

МП

_____________________

 


Додаток 4
 до Порядку 

________________________
(найменування банку)
 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про набуття платниками податку облігацій внутрішньої державної позики
від ____ _______________ 2010 р. №

 

Найменування платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифікаційний код

Індивідуальний податковий номер

Код випуску облігацій

Код належності облігацій (1 — якщо набувач є фізичною особою;
4 — якщо набувач є юридичною особою)

Кількість облігацій

Дата зарахування

 

Уповноважена особа банку                    ________________               _______________________
                                                                                 (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

 

МП


 


 
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи