Постановление НБУ №111 от 6.05.11 "О внесении изменений в порядок торговли иностранной валютой"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А 13.04.2011  N 111


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 6 травня 2011 р. за N 546/19284


Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

 

Відповідно до  вимог  статей  44  і  45  Закону  України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та розділів II і III Декрету
Кабінету  Міністрів  України  від  19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного  регулювання  і  валютного  контролю"  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити   Зміни  до  Положення  про  порядок  та  умови
торгівлі іноземною  валютою,  затвердженого  постановою  Правління
Національного  банку  України  від  10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ),
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України  29.08.2005   за
N 950/11230 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

     2. Унести  до постанови Правління Національного банку України
від 12.08.2005 N 290 ( z0946-05 ) "Про  внесення  змін  до  деяких
нормативно-правових   актів   Національного   банку   України   та
встановлення   лімітів   відкритої   валютної   позиції    банку",
зареєстрованої в   Міністерстві   юстиції  України  29.08.2005  за
N 946/11226 (зі змінами), такі зміни:

     2.1. У пункті 4 слова "в безготівковій та готівковій  формах"
виключити.

     2.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:
     "8. Контроль  за  виконанням  цієї  постанови   покласти   на
Генеральний  департамент  банківського  нагляду  (Ткаченко  О.О.),
Департамент  контролю,  методології   та   ліцензування   валютних
операцій  (Пасенова  Н.О.) та начальників територіальних управлінь
Національного банку України".

     3. Унести до Положення про порядок встановлення  Національним
банком  України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій
та готівковій формах та контроль за їх дотриманням  уповноваженими
банками,  затвердженого  постановою  Правління Національного банку
України від 12.08.2005 N  290  (  z0946-05  ),  зареєстрованого  в
Міністерстві   юстиції  України  29.08.2005  за  N  946/11226  (зі
змінами), такі зміни:

     3.1. Заголовок викласти в такій редакції:
     "Положення про   порядок   встановлення  Національним  банком
України лімітів відкритої  валютної  позиції  та  контроль  за  їх
дотриманням уповноваженими банками".

     3.2. У пункті 11 слова "і Дирекція з банківського регулювання
та нагляду" замінити словами "Генеральний департамент банківського
нагляду   і  Департамент  контролю,  методології  та  ліцензування
валютних операцій".

     4. Унести  до   глави   2   Правил   функціонування   Системи
підтвердження  угод  на  міжбанківському  валютному  ринку України
Національного банку України та перерахування (зарахування)  коштів
за   окремими   операціями  з  іноземною  валютою  і  банківськими
металами,  затверджених постановою Правління  Національного  банку
України  від  10.08.2005  N  281  (  z0951-05  ), зареєстрованих у
Міністерстві  юстиції  України  29.08.2005  за  N  951/11231   (зі
змінами), такі зміни:
     у пункті 2.1:
     в абзаці першому слово "безготівкові" виключити;
     в абзаці другому слова "лише як покупець  або  як  продавець"
замінити словами та знаком "як покупець та/або як продавець";
     пункт 2.3 викласти в такій редакції:
     "2.3. Уповноважені  банки  (уповноважені  фінансові установи)
здійснюють взаємні  розрахунки  за  операціями  з  купівлі-продажу
іноземних   валют   та  банківських  металів  за  гривні  лише  за
підтвердженими угодами,  взаємні розрахунки за безготівкові гривні
здійснюються   виключно   через   систему   електронних   платежів
Національного банку України.  Підтвердженою вважається  угода,  за
якою   обидва   її   учасники   під   час  функціонування  Системи
підтвердження угод отримали взаємні  підтвердження  засобами  цієї
системи";
     у першому   реченні   абзацу   першого   пункту   2.5   слово
"безготівкові" виключити;
     доповнити главу новим пунктом 2.6 такого змісту:
     "2.6. Уповноважений   банк  у  Заявці/розгорнутій  заявці  на
участь  у  Системі  підтвердження  угод  для  проведення  валютних
операцій  на умовах "своп" додатково зазначає дату валютування цих
операцій".

     5. Генеральному   департаменту   грошово-кредитної   політики
(Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст  цієї  постанови  до  відома  територіальних
управлінь  Національного  банку  України  та  банків  України  для
використання в роботі.

     6. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
Департамент   контролю,   методології   та  ліцензування  валютних
операцій (Пасенова Н.О.).

     7. Постанова   набирає   чинності   з   дня   її   офіційного
опублікування,  крім  підпункту  1.9  пункту 1 Змін,  який набирає
чинності з 30.05.2011.

 Голова                                                С.Г.Арбузов
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      13.04.2011  N 111

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 травня 2011 р.
                                      за N 546/19284
 
                             

ЗМІНИ  до Положення про порядок  та умови торгівлі іноземною валютою  ( z0950-05 )
 

     1. У розділі I:

     1.1. У пункті 4:
     абзац четвертий викласти в такій редакції:
     "валютні операції на умовах  "своп"  -  валютні  операції  за
договором,   умови  якого  передбачають  купівлю  (продаж,  обмін)
іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею,  обміном)  на
певну  дату  в  майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів,
обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору";
     в абзаці   восьмому   слова   "з  власної  ініціативи  банку"
виключити;
     абзац чотирнадцятий виключити.
     У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій уважати
відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять другим;
     в абзаці дев'ятнадцятому слово "безготівкові" виключити.

     1.2. Пункт 13 виключити.
     У зв'язку    з    цим   пункти   14-43   уважати   відповідно
пунктами 13-42.

     1.3. Пункт 15 викласти в такій редакції:
     "15. Уповноважені   банки   мають  право  здійснювати  власні
операції в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції".

     1.4. Абзац перший пункту 16 виключити.
     У зв'язку  з  цим  абзаци другий та третій уважати відповідно
абзацами першим та другим.

     1.5. Пункт 21 викласти в такій редакції:
     "21. Суб'єкти   ринку   мають   право   здійснювати  торгівлю
іноземною  валютою  на  умовах  "тод",  "том"  або  "спот",   крім
випадків, зазначених у пунктах 22, 23 та 27 цього розділу".

     1.6. Пункт 24 викласти в такій редакції:
     "24. Валютні операції,  зазначені в пунктах 22  та  23  цього
розділу,  виконуються  в  строк,  що  не перевищує 365 календарних
днів".

     1.7. У  першому  реченні  абзацу  першого  пункту  26   слова
"купівлі  (продажу)  однієї  іноземної  валюти  за  іншу  іноземну
валюту" замінити словами "обміну іноземної валюти".

     1.8. Пункт 27  виключити.
     У зв'язку    з    цим   пункти   28-42   уважати   відповідно
пунктами 27-41.

     1.9. Пункт 27 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
     "Уповноважені банки мають право здійснювати між собою валютні
операції на  умовах  "своп"  з  купівлі-продажу  іноземної  валюти
1-ї групи  Класифікатора  та  з  обміну  іноземної  валюти в межах
1-ї групи Класифікатора.
     Уповноважені банки  мають  право  здійснювати на міжнародному
валютному ринку операції  з  обміну  іноземної  валюти  на  умовах
"своп" у межах 1-ї групи Класифікатора.
     Валютні операції,  зазначені в абзацах  другому  та  третьому
цього пункту, виконуються в строк, що не перевищує 365 календарних
днів".

     1.10. Абзаци другий та третій  пункту  28  викласти  в  такій
редакції:
     "угоди (договори) з купівлі-продажу як безготівкової,  так  і
готівкової   іноземної   валюти   за  гривні,  укладені  з  іншими
суб'єктами ринку;
     угоди (договори)  з  купівлі-продажу як безготівкової,  так і
готівкової іноземної валюти за  гривні,  укладені  з  Національним
банком".

     1.11. В   абзаці   першому  пункту  30  цифри  "24"  замінити
цифрами "23".

     1.12. У пункті 31:
     в абзаці першому слово "прямому" виключити;
     абзац другий викласти в такій редакції:
     "Суб'єкт ринку   має   право   виступати  на  міжбанківському
валютному ринку України як покупець та/або  як  продавець  кожного
виду іноземної валюти Класифікатора";
     абзаци третій та четвертий виключити.

     1.13. У пункті 32:
     абзац другий викласти в такій редакції:
     "Суб'єкт ринку зобов'язаний здійснювати за дорученням клієнта
купівлю  та/або  продаж  іноземної  валюти з використанням засобів
Системи підтвердження угод у сумі  та  за  курсом,  які  визначені
клієнтом у його заяві або дорученні";
     абзац третій виключити.

     1.14. Пункт 33 виключити.
     У зв'язку    з    цим   пункти   34-41   уважати   відповідно
пунктами 33-40.

     1.15. У пункті 34 слово "безготівковою"  виключити.

     1.16. У пункті 37:
     у першому реченні абзацу першого слово "прямому" виключити;
     в абзаці другому слова "валютні інтервенції" замінити  словом
"операції".

     2. У розділі  II:

     2.1. Пункт 4 глави 1 виключити.

     2.2. У главі 2:
     в абзаці другому  підпункту  "ж"  пункту  1  слова  та  цифру
"статтею  3  Закону  України  "Про виконавче провадження" замінити
словами "Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 );
     абзаци перший і другий пункту 6 виключити.
     У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом першим.

     2.3. У главі 3:
     2.3.1. У пункті 1:
     у підпункті "а":
     абзац четвертий виключити.
     У зв'язку  з  цим  абзаци  п'ятий  -  дев'ятнадцятий  уважати
відповідно абзацами четвертим - вісімнадцятим;
     абзац сьомий виключити.
     У зв'язку  з  цим  абзаци  восьмий  -  вісімнадцятий  уважати
відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;
     абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.
     У зв'язку   з   цим   абзац   сімнадцятий   уважати   абзацом
чотирнадцятим;
     абзац четвертий підпункту "в" виключити;
     абзац сьомий підпункту "г" виключити.
     У зв'язку  з  цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим;
     абзац восьмий підпункту "ґ" виключити.
     У зв'язку  з  цим  абзаци  дев'ятий  -  одинадцятий   уважати
відповідно абзацами восьмим - десятим;
     абзац восьмий підпункту "д" виключити;
     абзац четвертий підпункту "е" виключити;
     абзац сьомий підпункту "є" виключити;
     абзац сьомий підпункту "ж" виключити.
     2.3.2. У пункті 2:
     абзац тринадцятий підпункту "а" виключити;
     абзац п'ятий підпункту "б" виключити;
     абзац четвертий підпункту "в" виключити;
     абзац дев'ятий підпункту "г" виключити;
     абзац сьомий підпункту "ґ" виключити;
     абзац п'ятий підпункту "д" виключити.
     2.3.3. Пункт 3 виключити.
     У зв'язку з цим пункти 4-6 уважати відповідно пунктами 3-5.
     2.3.4. У пункті 3:
     абзац сьомий підпункту "а" виключити;
     абзац п'ятий підпункту "б" виключити.
     2.3.5. В абзаці першому пункту 4 цифри і слово "1,  3  та  4"
замінити цифрами і словом "1 та 3".
     2.3.6. Пункт 5 викласти в такій редакції:
     "5. Виписки (довідки) суб'єктів  ринку,  про  які  йдеться  в
підпунктах  "а",  "г"  -  "д"  пункту 2 цієї глави,  засвідчуються
підписом уповноваженої особи суб'єкта ринку та  відбитком  печатки
суб'єкта ринку".

     2.4. У главі 4:
     абзац другий пункту 1 та абзац другий пункту 2 виключити;
     пункт 4 виключити.
     У зв'язку з цим пункти 5-9 уважати відповідно пунктами 4-8;
     абзац сьомий пункту 8 виключити.

     3. У розділі III:

     3.1. Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
     "згідно з пунктом 6 глави 2 розділу II цього Положення".

     3.2. В  абзаці  першому  пункту   3   цифри   "19"   замінити
цифрами "18".

     3.3. У пункті 4 цифри "19" замінити цифрами "18".

     3.4. У   першому   реченні   пункту  6  цифри  "19"  замінити
цифрами "18".

     3.5. Доповнити розділ новим пунктом 16 такого змісту:
     "16. Суб'єкт ринку зобов'язаний робити відмітку на оригіналах
документів,  на підставі яких  була  куплена  (обміняна)  іноземна
валюта,  та  копіях  цих  документів,  які  залишаються в нього на
зберіганні.
     Відмітка має  містити дату купівлі (обміну) іноземної валюти,
її  суму,  а   також   засвідчуватися   підписом   відповідального
працівника  суб'єкта ринку та відбитком його особистого штампа або
печатки суб'єкта ринку.  Відмітка не робиться  на  документах,  що
засвідчують  особу,  підтверджують родинні стосунки та засвідчують
членство в міжнародних організаціях.
     Якщо згідно   з   установленим   цим   Положенням   переліком
документів, які є підставою для купівлі (обміну) іноземної валюти,
не вимагається подання оригіналу документа,  а передбачається лише
наявність його  копії,  то  відмітка  ставиться  на  копії  такого
документа,  яка  засвідчується  в  порядку,  установленому в цьому
пункті.
     Копії документів,   які  є  підставою  для  купівлі  (обміну)
іноземної валюти,  мають бути  засвідчені  підписом  клієнта  (для
юридичних  осіб-резидентів  ?  підписом  керівника  або заступника
керівника)  та  відбитком  його   печатки   (за   наявності)   або
нотаріально, якщо інше не передбачено вимогами цього Положення, та
залишаються в суб'єкта ринку на зберіганні".

     4. У розділі IV:

     4.1. У главі 1:
     4.1.1. Абзац другий пункту 1 після слів "заяву  про  купівлю"
доповнити словами "або продаж".
     4.1.2. У пункті 2 цифри "90" замінити цифрами "30".
     4.1.3. У пункті 3:
     в абзаці  вісімнадцятому  слова  "і суму збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування (тільки в разі здійснення операцій з
купівлі іноземної валюти)" виключити;
     абзац дев'ятнадцятий виключити.
     4.1.4. У пункті 4:
     абзац одинадцятий виключити.
     У зв'язку  з  цим  абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;
     абзац тринадцятий замінити трьома абзацами такого змісту:
     "Клієнт у заяві про продаж іноземної валюти  або  банківських
металів може:
     визначити гривневий   еквівалент   іноземної    валюти    або
банківських   металів,   що   доручається  продати  відповідно  до
встановленого в заяві курсу;
     надати право  уповноваженому  банку,  який  його  обслуговує,
утримати комісійну винагороду в гривнях з  коштів,  отриманих  від
продажу іноземної валюти або банківських металів,  без зарахування
цієї  комісійної  винагороди  на  поточний   рахунок   клієнта   в
національній валюті".

     4.2. Абзац   другий  пункту  14  глави  2  викласти  в  такій
редакції:
     "Уповноважений банк   у   договорах,  укладених  з  клієнтом,
визначає порядок установлення курсу/крос-курсу під час  здійснення
операцій з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти,  а також
перелік  необхідних  реквізитів  для   здійснення   купівлі/обміну
(конвертації) іноземної валюти або банківських металів".

     5. У   пунктах   1   та  2  розділу  V  цифри  "40"  замінити
цифрами "38".

 Директор
 Генерального департаменту
 грошово-кредитної політики                          О.А.Щербакова


ВР
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи