Приказ от 15.10.2014 № 300 "Об утверждении Номенклатуры продукции сельского хозяйства"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 жовтня 2014 року N 300

Про затвердження Номенклатури продукції сільського господарства

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення методології та запровадження міжнародних стандартів у сфері статистики сільського господарства наказую:

1. Затвердити Номенклатуру продукції сільського господарства (далі - Номенклатура), що додається, та ввести її в дію з 01 січня 2015 року.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Номенклатури, затвердженої цим наказом.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Номенклатури, затвердженої цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держстату України, начальникам Головного управління регіональної статистики, головних управлінь статистики в областях, м. Києві використовувати Номенклатуру, затверджену цим наказом, під час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова

О. Г. Осауленко

 

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (НПСГ)

Чинна від 01.01.2015

ВСТУП

Номенклатура продукції сільського господарства (далі - НПСГ) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики сільського господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1 - 01.4, 01.6 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010).

НПСГ забезпечує зіставність із категоріями Статистичної класифікації продукції (СКП-2011), затвердженою наказом Держкомстату від 23.12.2011 N 397, яка, в свою чергу, є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community - CPA2008). Також при розробці НПСГ було враховано перелік продукції, яка передбачена Програмою всесвітнього сільськогосподарського перепису 2010 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

НПСГ схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 5 вересня 2014 року N 9).

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ) є складовою системи статистичних класифікаторів.

НПСГ призначена для використання органами державної статистики при складанні форм державних статистичних спостережень з питань статистики сільського господарства, проведенні сільськогосподарських переписів, а також зборі, розробці, здійсненні економіко-статистичного аналізу та поширенні інформації щодо виробництва, реалізації, використання сільськогосподарської продукції на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях.

Упровадження НПСГ забезпечує:

- систематизацію та групування (узагальнення) видів продукції (послуг) у рослинництві та тваринництві. Назви видів продукції та послуг, які наведені у НПСГ, рекомендовано застосовувати під час створення та удосконалення статистичного інструментарію з питань статистики сільського господарства;

- проведення кон'юнктурних спостережень, суцільних і тематичних переписів у сільському господарстві;

- проведення обліку, аналіз і підготовку до публікації статистичних даних з питань сільського господарства на різних рівнях деталізації;

- здійснення розрахунків індексу сільськогосподарського виробництва, балансів споживання продукції рослинництва та тваринництва, розрахунків інших показників, зокрема, за інституційними секторами економіки згідно з методологією системи національних рахунків (СНР);

- підготовку статистичних даних для заповнення міжнародних запитальників і здійснення міжнародних порівнянь.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Продукція рослинництва - це результат вирощування сільськогосподарських культур як на відкритому ґрунті, так і в оранжереях і теплицях, незалежно від напряму його подальшого використання (для вживання в їжу, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських тварин, як сировини для обробної промисловості, для виробництва відновлювальної енергії, для інших цілей).

Продукція сільського господарства - це результат діяльності, який включає одержування продукції рослинництва та тваринництва (основної та побічної), призначених для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

Продукція сільського господарства побічна - це продукція, технологічно пов'язана із виробництвом іншої сільськогосподарської продукції (наприклад, виробництво соломи пов'язане із виробництвом зернових культур, одержання гною - із вирощуванням сільськогосподарських тварин тощо). Продукцію сільського господарства побічну використовують як ресурс (сировину) для виробництва іншої продукції.

Продукція тваринництва - це результат вирощування та розведення сільськогосподарських і несільськогосподарських тварин та одержування від них продуктів харчування (м'яса, молока, яєць, меду), сировини для обробної промисловості, органічного добрива (гній, послід), іншої тваринницької продукції.

Послуги допоміжні у сільському господарстві - результат економічної діяльності, яка пов'язана з веденням сільського господарства (рослинництвом, тваринництвом). Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва.

Сільськогосподарські культури - зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, картопля, які використовують у сільськогосподарському виробництві.

Сільськогосподарські тварини - тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження.

3. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У НПСГ використані такі познаки та скорочення:

"див." - дивись;

"н. в. і. у." - не віднесені до інших угруповань.

У кодових позначеннях цифри використано в звичайному порядку, від "0" або "1" відповідно.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об'єктом класифікації в НПСГ є види сільськогосподарської продукції (основної та побічної) та сільськогосподарських послуг, які створені в результаті використання рослинних і тваринних ресурсів.

НПСГ представлена у вигляді ієрархічної структури, в якій усі подібні об'єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об'єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.

У зв'язку з цим в НПСГ виділено три розділи: продукція рослинництва, продукція тваринництва та послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних).

Кожен вид продукції, який отримано у результаті вирощування сільськогосподарської рослини або тварини (незалежно від того, основна це продукція чи побічна), класифіковано як окремий вид продукції відповідно до його властивостей. Наприклад, культури бобові сухі враховано в складі зернобобових культур у позиції 01.11.12 або як насіння для відтворення рослин у позиції 01.13.04.01.01.1, бобові зелені - у складі овочевих (позиція 01.13.02.04) і кормових культур (позиція 01.14.09.01) тощо.

Продукцію рослинництва поділено за вегетаційним періодом розвитку рослин (культури однорічні та дворічні, культури багаторічні).

Серед однорічних і дворічних культур виділено такі основні групи, як: культури зернові та зернобобові; культури технічні; коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби; культури кормові. У свою чергу, ці групи розподілено за напрямами використання культур, зокрема, в технічних культурах продукція згрупована за рослинами олійними, цукроносними, прядивними, лікарськими, ефіроолійними, енергетичними, прянощами тощо.

В окремі групи також виділено виробництво насіння для відтворення рослин (крім послуг післяурожайних і з оброблення насіння) та вирощування садивного матеріалу, квітів, рослин в горщиках, ящиках тощо, міцелій грибів.

Виключення становлять підгрупа "Рослини енергетичні" та група "Кормові культури", в які поряд з однорічними рослинами включено трави та рослини (лоза, верба, інші) багаторічні, сінокоси та пасовища.

Із продукції багаторічних насаджень виокремлено виробництво плодів, ягід, винограду, тутовників, хмелю, різдвяних дерев тощо, а також насіння багаторічних насаджень із розбивкою за окремими культурами.

У тваринництві продукцію розподілено за основними видами тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, кролі, бджоли, інші), видами основної та побічної продукції. Виробництво молока за видами виокремлено в окрему групу.

Послуги класифіковано за їхніми основними видами окремо для послуг у рослинництві, післяурожайних послуг і послуг з оброблення насіння для відтворення, послуг у тваринництві (крім послуг ветеринарних).

Структурно НПСГ складається із порядкового номеру позиції; коду продукції (послуг); назви продукції (послуг) та, за необхідності, пояснень щодо особливостей їхнього обліку та формування; підказки щодо отримання узагальнюючих позицій (наприклад, за групою культур) на підставі нижчих (більш детальних) кодів номенклатури; коду СКП-2011, пов'язаного з позицією НПСГ.

У НПСГ продукція та послуги сільського господарства поділені на 3 розділи та деталізовані у 6 підрозділах, 48 групах, 122 підгрупах, 234 класах, 210 підкласах і 58 видах.

Структура коду НПСГ має такий вигляд:

XX

- розділ

XX.X

- підрозділ

XX.XX

- група

XX.XX.XX

- підгрупа

XX.XX.XX.XX

- клас

XX.XX.XX.XX.XX

- підклас

XX.XX.XX.XX.XX.X

- вид

Приклад:

01.13.02.03.02.1,

де

01

- розділ "Продукція рослинництва"

01.1

- підрозділ "Культури однорічні та дворічні"

01.13

- група "Картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби"

01.13.02

- підгрупа "Культури овочеві"

01.13.02.03

- клас "Овочі цибулинні"

01.13.02.03.02

- підклас "Цибуля"

01.13.02.03.02.1

- вид "Цибуля ріпчаста".

В окремих випадках у рамках групи культур або тварин використовують декілька критеріїв обліку продукції, наприклад, картоплю враховують як за метою подальшого використання (продовольча, сортова тощо), так і за термінами її дозрівання (рання, пізня). Для ідентифікації продукції за різними критеріями НПСГ містить Додатки А і Б.

У Додатку А "Зведені та локальні групування окремих видів сільськогосподарської продукції" наведено зведені та локальні коди окремих видів сільськогосподарської продукції, які використовують в статистичній практиці. За зведеними угрупованнями також наведено алгоритм формування позиції, виходячи із кодів окремих видів продукції за НПСГ.

Структура коду продукції у Додатку А має такий вигляд:

XX

- розділ НПСГ

XX.X

- підрозділ НПСГ

XX.XX

- група НПСГ

XX.XX.XXX

- клас продукції

XX.XX.XXX.XX

- підклас продукції

XX.XX.XXX.XX.X

- вид продукції

Приклад:

02.15.100.05.1,

де

02

- розділ НПСГ "Продукція тваринництва"

02.15

- група НПСГ "Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире "

02.15.100

- клас "Молоко встановленої базисної жирності за всіма ґатунками "

02.15.100.05

- підклас "Молоко встановленої базисної жирності неґатункове"

02.15.100.05.1

- вид "Молоко встановленої базисної жирності неґатункове пастеризоване ".

Додаток Б "Групування окремих видів зернових та зернобобових, олійних культур за якістю" деталізує якість окремих видів зернових та зернобобових, олійних культур.

Структура коду продукції у Додатку Б має такий вигляд:

XX

- розділ НПСГ

XX.X

- підрозділ НПСГ

XX.XX

- група НПСГ

XX.XX.XX

- підгрупа НПСГ

XX.XX.XX.XXX

- вид продукції

XX.XX.XX.XXX.X

- підвид продукції

Приклад:

01.11.03.100.1,

де

01

- розділ "Продукція рослинництва"

01.1

- підрозділ "Культури однорічні та дворічні"

01.11

- група "Культури зернові та зернобобові"

01.11.03

- підгрупа "Ячмінь"

01.11.03.100

- вид "Ячмінь пивоварний "

 

01.11.03.100.1

- підвид "Ячмінь пивоварний 1 класу"

У Додатку В "Таблиця відповідності СКП-2011 і НПСГ" наведено взаємозв'язок між позиціями СКП-2011 і НПСГ.

Ведення НПСГ здійснює департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату України.

Підставою для внесення змін у НПСГ є відповідні зміни в Статистичній класифікації продукції (СКП-2011) та Програмі всесвітнього сільськогосподарського перепису Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), національні потреби (зміни у чинному законодавстві, необхідність удосконалення статистичної класифікації, пропозиції користувачів тощо).

5. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (НПСГ)

N п/п

Код продукції НПСГ

Назва продукції сільського господарства

Формування кодів НПСГ

СКП-2011

001

01

Продукція рослинництва
Включає продукцію культур однорічних, дворічних, багаторічних у відкритому та закритому ґрунтах.

= S 01.1
01.2

у складі 01

002

01.1

Культури однорічні та дворічні
Включає продукцію культур небагаторічних (які існують не більше двох вегетаційних періодів), а також вирощування цих культур з метою одержання насіння та іншого садивного матеріалу для їхнього відтворення.

= S 01.1 ё
01.18

01.1

003

01.11

Культури зернові та зернобобові
Включає зерно культур зернових і бобових сухе, не розмелене, яке вирощують для вживання в їжу, для відтворення рослин або годівлі сільськогосподарських тварин, для виробництва відновлювальної енергії, для інших цілей.
Включає також рис.
Не включає:
- солому та полову культур зернових, див. 01.18.01.

= S 01.11.01 ё
01.11.12

= S 01.11.11
01.11.12
01.11.20
01.11.31 ё
01.11.33
01.11.41
01.11.42
01.11.49
01.11.71 ё
01.11.75
01.11.79
01.12.10

004

01.11.01

Пшениця
Не включає:
- тритикале, див. 01.11.05.

= S 01.11.01.01
01.11.01.02

= S 01.11.11
01.11.12

005

01.11.01.01

Пшениця озима

= S 01.11.01.01.01
01.11.01.01.02

у складі 01.11.1

006

01.11.01.01.01

Пшениця озима тверда

 

у складі 01.11.11

007

01.11.01.01.02

Пшениця озима, крім пшениці твердої
Включає пшеницю м'яку та іншу.

 

у складі 01.11.12

008

01.11.01.02

Пшениця яра

= S 01.11.01.02.01
01.11.01.02.02

у складі 01.11.1

009

01.11.01.02.01

Пшениця яра тверда

 

у складі 01.11.11

010

01.11.01.02.02

Пшениця яра, крім пшениці твердої
Включає пшеницю м'яку та іншу.

 

у складі 01.11.12

011

01.11.02

Кукурудза на зерно
Включає зерно кукурудзи (у т. ч. гібридне), яке вирощують для вживання в їжу, для відтворення рослин або годівлі сільськогосподарських тварин тощо.
Не включає:
- кукурудзу кормову, див. 01.14.03;
- кукурудзу цукрову, див. 01.13.02.02.08;
- стебла та качани кукурудзи обрушені, див. 01.14.09.

 

01.11.20

012

01.11.03

Ячмінь

= S 01.11.03.01
01.11.03.02

01.11.31

013

01.11.03.01

Ячмінь озимий

 

у складі 01.11.31

014

01.11.03.02

Ячмінь ярий

 

у складі 01.11.31

015

01.11.04

Жито

= S 01.11.04.01
01.11.04.02

01.11.32

016

01.11.04.01

Жито озиме

 

у складі 01.11.32

017

01.11.04.02

Жито яре

 

у складі 01.11.32

018

01.11.05

Тритикале

= S 01.11.05.01
01.11.05.02

у складі 01.11.49

019

01.11.05.01

Тритикале озиме

 

у складі 01.11.49

020

01.11.05.02

Тритикале яре

 

у складі 01.11.49

021

01.11.06

Овес

 

01.11.33

022

01.11.07

Гречка

 

у складі 01.11.49

023

01.11.08

Сорго
Включає також сориз (харчове зернове сорго, яке вирощують для виготовлення крупи).
Не включає:
- сорго трав'янисте та технічне, див. 01.14.04.02.

 

01.11.41

024

01.11.09

Просо

 

01.11.42

025

01.11.10

Рис
Включає зерно рису нелущене (рис-сирець) та насіння рису.
Не включає:

- рис лущений.

 

01.12.10

026

01.11.11

Зерно культур зернових інших, гібридів, сумішей колосових, н. в. і. у.
Включає суміш зерна пшениці та жита (у т. ч. меслін), чумизу, культури зернові інші.

 

у складі 01.11.49

027

01.11.12

Культури зернобобові сушені
Включає культури бобові сухі, лущені, очищені від стручків, придатні для вживання в їжу, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських тварин, для інших цілей.
Не включає:
- овочі бобові зелені (овочеві сорти гороху, квасолю), які вирощують для використання у зеленому вигляді (у стручках або лущені), див. 01.13.02.04;
- овочеві сорти гороху (гороху зеленого) для відтворення рослин, див. 01.13.04.01.01.1;
- вику, люпин, які вирощують для використання на кормові потреби (на силос, зелений корм, сінаж; тощо), див. 01.14.04;
- боби сої, див. 01.12.01.01.

= S 01.11.12.0 ё
01.11.12.09

01.11.7

028

01.11.12.01

Квасоля сушена

 

01.11.71

029

01.11.12.02

Боби кінські сушені

 

01.11.72

030

01.11.12.03

Нут сушений

 

01.11.73

031

01.11.12.04

Сочевиця сушена

 

01.11.74

032

01.11.12.05

Горох сушений

 

01.11.75

033

01.11.12.06

Вика сушена
Включає вику та викові суміші.

= S 01.11.12.06.01
01.11.12.06.02

у складі 01.11.79

034

01.11.12.06.01

Вика озима сушена

 

у складі 01.11.79

035

01.11.12.06.02

Вика яра сушена

 

у складі 01.11.79

036

01.11.12.07

Люпин солодкий сушений

 

у складі 01.11.79

037

01.11.12.08

Люпин гіркий сушений

 

у складі 01.11.79

038

01.11.12.09

Боби культур зернобобових інших, сушені, н. в. і. у.
Включає середелу, вигну, чину, майї, культури зернобобові інші.

 

у складі 01.11.79

039

01.12

Культури технічні

= S 01.12.01 ё
01.12.11

= S 01.11.8
01.11.9
01.16.1
01.13.71
01.13.72
01.14.1
01.28.1
01.28.3
01.15.10
01.28.20

040

01.12.01

Насіння культур олійних
Включає насіння культур олійних сухе, яке вирощують для вживання в їжу, для відтворення рослин та годівлі сільськогосподарських тварин, для переробки на олію, для виробництва відновлювальної енергії, тощо.
Не включає:
- плоди культур олійних, див. 01.27.

= S 01.12.01.01 ё
01.12.01.14

= S 01.11.8
01.11.9

041

01.12.01.01

Боби сої

 

01.11.81

042

01.12.01.02

Арахіс
Включає арахіс (горіхи земляні) нелущений (у шкаралупі) та лущений, несмажений, дроблений чи недроблений.

 

= S 01.11.82
01.11.83

043

01.12.01.03

Насіння бавовнику

 

01.11.84

044

01.12.01.04

Насіння льону

= S 01.12.01.04.01
01.12.01.04.02

01.11.91

045

01.12.01.04.01

Насіння льону кудряшу (олійного)

 

у складі 01.11.91

046

01.12.01.04.02

Насіння льону-довгунця

 

у складі 01.11.91

047

01.12.01.05

Насіння гірчиці

 

01.11.92

048

01.12.01.06

Насіння ріпаку й кользи

= S 01.12.01.06.01
01.12.01.06.02

01.11.93

049

01.12.01.06.01

Насіння ріпаку озимого

 

у складі 01.11.93

050

01.12.01.06.02

Насіння кользи (ріпаку ярого)

 

у складі 01.11.93

051

01.12.01.07

Насіння кунжуту

 

01.11.94

052

01.12.01.08

Насіння соняшника

 

01.11.95

053

01.12.01.09

Насіння рицини

 

у складі 01.11.99

054

01.12.01.10

Насіння рижію

 

у складі 01.11.99

055

01.12.01.11

Насіння маку олійного

 

у складі 01.11.99

056

01.12.01.12

Насіння конопель

= S 01.12.01.12.01
01.12.01.12.02

у складі 01.11.99

057

01.12.01.12.01

Насіння конопель середньоросійських

 

у складі 01.11.99

058

01.12.01.12.02

Насіння конопель південних

 

у складі 01.11.99

059

01.12.01.13

Насіння гарбузів

 

у складі 01.11.99

060

01.12.01.14

Насіння культур олійних інших, н. в. і. у.
Включає насіння сафлору, суріпиці, нуги, перили, канатника, лялеманції, чуфи, люфи, черсаку, фацелії, інших рослин.
Не включає:
- горіхи, див. 01.24;
- маслини, див. 01.27.01.

 

у складі 01.11.99

061

01.12.02

Культури прядивні
Включає рослини, з яких одержують текстильне волокно для переробної промисловості.

= S 01.12.02.01 ё
01.12.02.05

01.16.1

062

01.12.02.01

Бавовна, очищена чи неочищена від насіння
Включає волокно бавовняне нечесане (бавовну-сирець).
Не включає:
- насіння бавовника, див. 01.12.01.03;
- бавовну, яка піддана чесанню чи гребенечесанню.

 

01.16.11

063

01.12.02.02

Джут, кенаф та волокна текстильні луб'яні інші, сирі чи вимочені, крім льону, конопель і рами
Включає волокна джуту, кенафу та культур текстильних луб'яних інших (канатник тощо), сирі в стеблах чи після замочування.
Не включає:
- волокно льону, див. 01.12.01.04;
- волокно конопель, див. 01.12.02.04.02;
- волокно рами.

 

01.16.12

064

01.12.02.03

Льон-довгунець
Включає льон-довгунець, сирий чи після замочування.
Не включає:
- насіння льону-довгунця, див. 01.12.01.04.02.

= S 01.12.02.03.01 ё
01.12.02.03.03

у складі 01.16.19

065

01.12.02.03.01

Солома льону-довгунця

 

у складі 01.16.19

066

01.12.02.03.02

Волокно льону-довгунця необроблене

 

у складі 01.16.19

067

01.12.02.03.03

Треста льону-довгунця

 

у складі 01.16.19

068

01.12.02.04

Коноплі
Включає коноплі, сирі чи після замочування.
Не включає:
- насіння конопель, див. 01.12.01.12.

= S 01.12.02.04.01 ё
01.12.02.04.03

у складі 01.16.19

069

01.12.02.04.01

Солома конопель

 

у складі 01.16.19

070

01.12.02.04.02

Волокно конопель

 

у складі 01.16.19

071

01.12.02.04.03

Стебло конопель південних

 

у складі 01.16.19

072

01.12.02.05

Культури прядивні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.16.19

073

01.12.03

Буряк цукровий та насіння буряка цукрового

= S 01.12.03.01
01.12.03.02

01.13.7

074

01.12.03.01

Буряк цукровий
Включає коренеплоди фабричні (призначені для переробки) та маточні.
Не включає:
- буряк цукровий кормовий, див. 01.14.01.02;
- насіння буряка цукрового, див. 01.12.03.02;
- тростину цукрову, див. 01.12.04.

= S 01.12.03.01.01
01.12.03.01.02

01.13.71

075

01.12.03.01.01

Буряк цукровий фабричний
Включає коренеплоди буряка цукрового, які призначені для переробки.

 

у складі 01.13.71

076

01.12.03.01.02

Буряк цукровий маточний
Включає коренеплоди буряку цукрового, які будуть висаджені для одержання насіння.

 

у складі 01.13.71

077

01.12.03.02

Насіння буряка цукрового

 

01.13.72

078

01.12.04

Тростина цукрова

 

01.14.10

079

01.12.05

Прянощі необроблені
Включає насіння, листя, квіти, плоди, інші частини рослин, які через їхні специфічні властивості вирощують для виробництва спецій, прянощів і приправ, та які використовують у малих кількостях для забезпечення смаку основних продуктів для їжі.
Не включає:
- насіння рослин, яке буде використане для їхнього відтворення та для інших цілей (див. 01.13.04 і 01.12.06);
- овочі зелені (петрушку, естрагон та інші), див. 01.13.02.01.10.

= S 01.12.05.01 ё
01.12.05.10

01.28.1

080

01.12.05.01

Перець стручковий сушений, необроблений

 

= S 01.28.11
01.28.12

081

01.12.05.02

Горіх мускатний, маціс і кардамон, необроблені

 

01.28.13

082

01.12.05.03

Насіння анісу, бад'яну, коріандру, кмину, фенхелю, ягоди ялівцю, необроблені

= S 01.12.05.03.01 ё
01.12.05.03.05

01.28.14

083

01.12.05.03.01

Насіння анісу та бад'яну необроблене

 

у складі 01.28.14

084

01.12.05.03.02

Насіння коріандру необроблене

 

у складі 01.28.14

085

01.12.05.03.03

Насіння кмину необроблене

 

у складі 01.28.14

086

01.12.05.03.04

Насіння фенхелю необроблене

 

у складі 01.28.14

087

01.12.05.03.05

Ягоди ялівцю необроблені

 

у складі 01.28.14

088

01.12.05.04

Кориця (роду Canella) необроблена

 

01.28.15

089

01.12.05.05

Гвоздика (плоди цілі) необроблена

 

01.28.16

090

01.12.05.06

Імбир сушений необроблений

 

01.28.17

091

01.12.05.07

Ваніль необроблена

 

01.28.18

092

01.12.05.08

Чебрець сушений

 

у складі 01.28.19

093

01.12.05.09

Листя лавру благородного сушене

 

у складі 01.28.19

094

01.12.05.10

Прянощі необроблені інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.28.19

095

01.12.06

Рослини, що їх використовують переважно у парфумерії, фармацевтиці або у якості інсектицидів, фунгіцидів тощо
Включає рослини, їх окремі частини, в т. ч. насіння та плоди, які вирощують для використання у парфумери, медицині, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо.

= S 01.12.06.01 ё
01.12.06.03

01.28.30

096

01.12.06.01

Рослини ефіроолійні, що їх використовують у парфумерії, фармацевтиці або у якості інсектицидів, фунгіцидів тощо
Включає листя, стебла, коріння, інші частини рослин ефіроолійних трав'янистих, кущових, деревовидних, інших рослин.
Не включає:
- прянощі необроблені, див. 01.12.05.

= S 01.12.06.01.01 ё
01.12.06.01.08

у складі 01.28.30

097

01.12.06.01.01

Коріандр

 

у складі 01.28.30

098

01.12.06.01.02

Шавлія

 

у складі 01.28.30

099

01.12.06.01.03

М'ята

 

у складі 01.28.30

100

01.12.06.01.04

Лаванда

 

у складі 01.28.30

101

01.12.06.01.05

Троянда

 

у складі 01.28.30

102

01.12.06.01.06

Фенхель

 

у складі 01.28.30

103

01.12.06.01.07

Кмин

 

у складі 01.28.30

104

01.12.06.01.08

Рослини ефіроолійні інші, н. в. і. у.
Включає, васильки, герань, розмарин, інші рослини.

 

у складі 01.28.30

105

01.12.06.02

Рослини лікарські
Включає листя, траву, насіння, квіти, плоди, стебла, коріння, інші частини рослин лікарських культивованих (трав'янистих однолітніх, трав'янистих дволітніх, трав'янистих інших), продукцію від вирощування яких використовують для виготовлення лікарських препаратів.
Не включає:
- рослини лікарські дикорослі та їх частини;
- настоянки трав'яні.

= S 01.12.06.02.01 ё
01.12.06.02.09

у складі 01.28.30

106

01.12.06.02.01

Ромашка

 

у складі 01.28.30

107

01.12.06.02.02

Безсмертник

 

у складі 01.28.30

108

01.12.06.02.03

Валеріана

 

у складі 01.28.30

109

01.12.06.02.04

Череда

 

у складі 01.28.30

110

01.12.06.02.05

Собача кропива

 

у складі 01.28.30

111

01.12.06.02.06

Нагідки

 

у складі 01.28.30

112

01.12.06.02.07

Шипшина

 

у складі 01.28.30

113

01.12.06.02.08

Насіння гарбузів

 

у складі 01.28.30

114

01.12.06.02.09

Рослини лікарські інші, н. в. і. у.
Включає блекоту, касію, дурман, подорожник, інші рослини.

 

у складі 01.28.30

115

01.12.06.03

Рослини, що їх використовують переважно у парфумерії, фармацевтиці або у якості інсектицидів, фунгіцидів тощо, н. в. і. у.

 

у складі 01.28.30

116

01.12.07

Тютюн і махорка необроблені
Включає цілі рослини чи листя, необроблені, неферментовані чи ферментовані.

= S 01.12.07.01
01.12.07.02

01.15.10 та
у складі 01.19.39

117

01.12.07.01

Тютюн необроблений
Включає продукцію з усіх ломок (як основних, так і додаткових).

 

01.15.10

118

01.12.07.02

Махорка необроблена

 

у складі 01.19.39

119

01.12.08

Коріння цикорію

 

у складі 01.19.39

120

01.12.09

Шишки хмелю

 

01.28.20

121

01.12.10

Рослини енергетичні
Включає рослини та їх частини, які безпосередньо призначені для використання при виробництві біопалива або інших видів відновлювальної енергії:
швидкоростучі дерева (плантації різних видів верби і тополі) або інші види рослин, трав.
Не включає:
- сільськогосподарські культури, визначені в інших угрупуваннях (наприклад, кукурудзу, ріпак тощо).

 

у складі 01.19.39

122

01.12.11

Культури технічні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.39

123

01.13

Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби
Включає картоплю, інші коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну, овочі листкові та стеблові, плодові, цибулинні, овочі бобові зелені, коренеплоди овочеві та культури овочеві інші, культури баштанні продовольчі, гриби та трюфелі культивовані, які вирощують для вживання в їжу, подальшого використання в переробній промисловості, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських тварин, для інших цілей. Також включає насіння культур овочевих і баштанних продовольчих, коренеплоди овочеві маточні, які будуть висаджені для одержання насіння овочевих культур.
Не включає:
- розсаду культур овочевих і баштанних, див. 01.17.01;
- культури баштанні кормові, див. 01.14.02;
- міцелій грибів і грибні спори, див. 01.17.07;
- гриби та трюфелі дикорослі;
- коренеплоди кормові, див. 01.14.01.01.

= S 01.13.01 ё
01.13.05

01.13

124

01.13.01

Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну
Включає картоплю та інші коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну (батат, маніок, топінамбур, інші культури), які вирощують для вживання в їжу, подальшого використання в переробній промисловості, для відтворення рослин або годівлі сільськогосподарських тварин, для інших цілей.

= S 01.13.01.01 ё
01.13.01.04

01.13.5

125

01.13.01.01

Картопля
Включає картоплю для вживання в їжу, виробництва крохмалю, зберігання, садіння, для годівлі сільськогосподарських тварин, інших цілей.

= S 01.13.01.01.01 ё
01.13.01.01.03

01.13.51

126

01.13.01.01.01

Картопля продовольча
Включає картоплю для вживання в їжу, виробництва харчової продукції.

 

у складі 01.13.51

127

01.13.01.01.02

Картопля насіннєва
Включає картоплю, яка буде використана як садивний матеріал.

 

у складі 01.13.51

128

01.13.01.01.03

Картопля інша, н. в. і. у.
Включає картоплю, яку вирощують для використання на годівлю сільськогосподарських тварин, інших цілей.

 

у складі 01.13.51

129

01.13.01.02

Картопля солодка

 

01.13.52

130

01.13.01.03

Маніок

 

01.13.53

131

01.13.01.04

Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну інші, н. в. і. у.
Включає топінамбур (земляну грушу), інші рослини з високим вмістом крохмалю та інуліну.

 

01.13.59

132

01.13.02

Культури овочеві
Включає овочі листкові та стеблові, плодові, цибулинні, коренеплоди овочеві, овочі бобові зелені та культури овочеві інші у відкритому та закритому ґрунтах, які вирощують для вживання в їжу, подальшого використання в переробній промисловості, для відтворення рослин або на годівлю сільськогосподарських тварин, для інших цілей.
Не включає:
- насіння та маточні коренеплоди культур овочевих, див. 01.13.04.01 і 01.13.02.06;
- розсаду культур овочевих, див. 01.17.01.01;
- культури баштанні продовольчі, див. 01.13.03;
- гриби та трюфелі, див. 01.13.05;
- міцелій грибів і грибні спори, див. 01.17.07.

= S 01.13.02.01 ё
01.13.02.07

у складі 01.13

133

01.13.02.01

Овочі листкові та стеблові
Включає капусту всяку, інші салатні овочі, листя та стебла культур овочевих зелених (включаючи пряносмакові рослини).
Не включає:
- прянощі необроблені, див. 01.12.05;
- коріння цикорію, див. 01.12.08;
- коріння петрушки, селери, інших овочевих культур, див. 01.13.02.05.

= S 01.13.02.01.01 ё
01.13.02.01.11

01.13.1

134

01.13.02.01.01

Спаржа

 

01.13.11

135

01.13.02.01.02

Капуста

= S 01.13.02.01.02.1 ё
01.13.02.01.02.7

= S 01.13.12
01.13.13

136

01.13.02.01.02.1

Капуста цвітна та капуста броколі
Включає також капусту романеску (гібрид капусти цвітної та броколі).

 

01.13.13

137

01.13.02.01.02.2

Капуста головчаста

 

у складі 01.13.12

138

01.13.02.01.02.3

Капуста брюссельська

 

у складі 01.13.12

139

01.13.02.01.02.4

Капуста савойська

 

у складі 01.13.12

140

01.13.02.01.02.5

Капуста пекінська

 

у складі 01.13.12

141

01.13.02.01.02.6

Капуста кольрабі

 

у складі 01.13.12

142

01.13.02.01.02.7

Капуста інша, н. в. і. у.

 

у складі 01.13.12

143

01.13.02.01.03

Салат-латук

 

01.13.14

144

01.13.02.01.04

Цикорій
Включає стебла цикорію.
Не включає:
- коріння цикорію, див. 01.12.08.

 

01.13.15

145

01.13.02.01.05

Шпинат

 

01.13.16

146

01.13.02.01.06

Артишоки

 

01.13.17

147

01.13.02.01.07

Салат качанний

 

у складі 01.13.19

148

01.13.02.01.08

Крес-салат

 

у складі 01.13.19

149

01.13.02.01.09

Салат інший

 

у складі 01.13.19

150

01.13.02.01.10

Овочі зелені

= S 01.13.02.01.10.1 ё
01.13.02.01.10.7

у складі 01.13.19

151

01.13.02.01.10.1

Кріп

 

у складі 01.13.19

152

01.13.02.01.10.2

Петрушка листкова

 

у складі 01.13.19

153

01.13.02.01.10.3

Селера листкова та стеблова

 

у складі 01.13.19

154

01.13.02.01.10.4

Базилік

 

у складі 01.13.19

155

01.13.02.01.10.5

Ревінь

 

у складі 01.13.19

156

01.13.02.01.10.6

Щавель

 

у складі 01.13.19

157

01.13.02.01.10.7

Овочі зелені інші, н. в. і. у.
Включає естрагон, портулак, гірчицю листкову, інші зелені культури.

 

у складі 01.13.19

158

01.13.02.01.11

Овочі листкові та стеблові інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.13.19

159

01.13.02.02

Овочі плодові
Не включає:
- культури баштанні продовольчі, див. 01.13.03;
- культури баштанні кормові, див. 01.14.02.

= S 01.13.02.02.01 ё
01.13.02.02.10

у складі 01.13.3

160

01.13.02.02.01

Перець стручковий солодкий

 

у складі 01.13.31

161

01.13.02.02.02

Перець стручковий гіркий, свіжий

 

у складі 01.13.31

162

01.13.02.02.03

Огірки та корнішони

 

01.13.32

163

01.13.02.02.04

Баклажани

 

01.13.33

164

01.13.02.02.05

Помідори

 

01.13.34

165

01.13.02.02.06

Гарбузи столові

 

у складі 01.13.39

166

01.13.02.02.07

Кабачки столові

 

у складі 01.13.39

167

01.13.02.02.08

Кукурудза цукрова
Включає кукурудзу, початки якої призначені для консервування або використання у свіжому вигляді на продовольчі потреби.

 

у складі 01.13.39

168

01.13.02.02.09

Патисони

 

у складі 01.13.39

169

01.13.02.02.10

Овочі плодові інші, н. в. і. у.
Включає фізаліс та інші овочеві плодові культури.

 

у складі 01.13.39

170

01.13.02.03

Овочі цибулинні
Включає часник та усі види цибулі (на ріпку та зелену).
Не включає:
- цибулю сіянку, див. 01.13.04.01.02.1.

= S 01.13.02.03.01 ё
01.13.02.03.03

у складі 01.13.4

171

01.13.02.03.01

Часник

 

01.13.42

172

01.13.02.03.02

Цибуля

= S 01.13.02.03.02.1
01.13.02.03.02.2

01.13.43

173

01.13.02.03.02.1

Цибуля ріпчаста

 

у складі 01.13.43

174

01.13.02.03.02.2

Цибуля шалот

 

у складі 01.13.43

175

01.13.02.03.03

Цибуля-порей та овочі цибулинні інші, н. в. і. у.
Включає цибулю батун, цибулю шніт та іншу зелену цибулю.

 

01.13.44

176

01.13.02.04

Овочі бобові зелені
Включає овочі бобові зелені свіжі (овочеві сорти гороху, квасолю), які вирощують для використання у зеленому вигляді (в стручках чи очищені).
Не включає:
- овочі бобові сушені, лущені, очищені від стручків, див. 01.11.12;
- овочеві сорти гороху (гороху зеленого) для відтворення рослин, див. 01.13.04.01.01.1.

= S 01.13.02.04.01 ё
01.13.02.04.05

01.11.6

177

01.13.02.04.01

Квасоля зелена

 

01.11.61

178

01.13.02.04.02

Горох зелений

 

01.11.62

179

01.13.02.04.03

Боби зелені

 

у складі 01.11.69

180

01.13.02.04.04

Сочевиця зелена

 

у складі 01.11.69

181

01.13.02.04.05

Овочі бобові зелені інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.11.69

182

01.13.02.05

Овочі коренеплідні
Включає їстівні овочеві коренеплоди.

= S 01.13.02.05.01 ё
01.13.02.05.11

у складі 01.13.4

183

01.13.02.05.01

Морква столова

 

у складі 01.13.41

184

01.13.02.05.02

Ріпа

 

у складі 01.13.41

185

01.13.02.05.03

Буряк столовий

 

у складі 01.13.49

186

01.13.02.05.04

Селера коренева

 

у складі 01.13.49

187

01.13.02.05.05

Петрушка коренева

 

у складі 01.13.49

188

01.13.02.05.06

Пастернак

 

у складі 01.13.49

189

01.13.02.05.07

Редька

 

у складі 01.13.49

190

01.13.02.05.08

Редиска

 

у складі 01.13.49

191

01.13.02.05.09

Бруква

 

у складі 01.13.49

192

01.13.02.05.10

Хрін звичайний

 

у складі 01.13.49

193

01.13.02.05.11

Овочі коренеплідні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.13.49

194

01.13.02.06

Культури овочеві коренеплодні маточні
Включає овочеві коренеплоди (із перелічених у 01.13.02.05), які будуть висаджені для одержання насіння овочевих культур.

 

у складі 01.13.4

195

01.13.02.07

Овочі інші свіжі, н. в. і. у.

 

01.13.90

196

01.13.03

Культури баштанні продовольчі

= S 01.13.03.01 ё
01.13.03.03

01.13.2

197

01.13.03.01

Кавуни

 

01.13.21

198

01.13.03.02

Дині

 

у складі 01.13.29

199

01.13.03.03

Культури баштанні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.13.29

200

01.13.04

Насіння культур овочевих і культур баштанних продовольчих

= S 01.13.04.01
01.13.04.02

01.13.6

201

01.13.04.01

Насіння культур овочевих, крім насіння буряка кормового
Не включає:
- насіння культур баштанних, див. 01.13.04.02;
- насіння буряка цукрового, див. 01.12.03.02;
- насіння буряка кормового, див. 01.14.10.01.01.

= S 01.13.04.01.01 ё
01.13.04.01.03

01.13.60

202

01.13.04.01.01

Насіння культур овочевих однорічних

 

у складі 01.13.60

203

01.13.04.01.01.1

Насіння гороху зеленого
Не включає:
- овочеві сорти гороху (гороху зеленого), які зібрані на зерно, див. 01.11.12.05.

 

у складі 01.13.60

204

01.13.04.01.02

Насіння культур овочевих дворічних

 

у складі 01.13.60

205

01.13.04.01.02.1

Цибуля сіянка

 

у складі 01.13.60

206

01.13.04.01.03

Насіння культур овочевих багаторічних

 

у складі 01.13.60

207

01.13.04.02

Насіння культур баштанних продовольчих

 

у складі 01.13.60

208

01.13.05

Гриби та трюфелі
Включає гриби та трюфелі культивовані, які вирощуються у будівлях, спеціально побудованих або адаптованих для вирощування грибів, а також у підземних приміщеннях, печерах і підвалах.
Не включає:
- гриби та трюфелі дикорослі;
- міцелій грибів і грибні спори, див. 01.17.07.

= S 01.13.05.01
01.13.05.02

01.13.80

209

01.13.05.01

Гриби

= S 01.13.05.01.01 ё
01.13.05.01.05

у складі 01.13.80

210

01.13.05.01.01

Гриби печериці

 

у складі 01.13.80

211

01.13.05.01.02

Гриби гливи

 

у складі 01.13.80

212

01.13.05.01.03

Гриби білі

 

у складі 01.13.80

213

01.13.05.01.04

Гриби опеньки

 

у складі 01.13.80

214

01.13.05.01.05

Гриби інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.13.80

215

01.13.05.02

Трюфелі

 

у складі 01.13.80

216

01.14

Культури кормові
Включає культури кормові коренеплідні, кормові баштанні, кормові на силос, кукурудзу кормову, корми з трав однорічних і багаторічних, продукцію сіножатей і пасовищ, інші культури, які вирощують для отримання кормів для годівлі сільськогосподарських тварин, а також насіння рослин кормових і трав, коренеплоди кормові, які будуть висаджені для одержання насіння кормових культур.
Не включає:
- овочі бобові сушені, придатні для годівлі сільськогосподарських тварин, див. 01.11.12;
- відходи перероблення культур плодоовочевих (вичавки плодові та ягідні, лушпайки та лушпиння від овочів (стручки гороху, квасолі)) для годівлі сільськогосподарських тварин;

- гранули та борошно з культур кормових.

= S 01.14.01 ё
01.14.10

01.19.10

217

01.14.01

Культури кормові коренеплідні
Включає коренеплоди кормових буряків, моркви, брукви, турнепсу, цукрових буряків тощо, які вирощують для використання на годівлю сільськогосподарських тварин.
Не включає:
- гичку коренеплодів кормових, див. 01.14.09.04.

= S 01.14.01.01 ё
01.14.01.04

у складі 01.19.10

218

01.14.01.01

Коренеплоди кормові

 

у складі 01.19.10

219

01.14.01.02

Буряк цукровий кормовий

 

у складі 01.19.10

220

01.14.01.03

Буряк кормовий (мангольд), бруква

 

у складі 01.19.10

221

01.14.01.04

Коренеплоди кормові інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.10

222

01.14.02

Культури кормові баштанні
Включає також гарбузи, які після збирання насіння були використані на годівлю сільськогосподарських тварин.

 

у складі 01.19.10

223

01.14.03

Кукурудза кормова
Включає качани та стебла кукурудзи, які вирощують для використання на силос, зелений корм та сінаж.

= S 01.14.03.01
01.14.03.02

у складі 01.19.10

224

01.14.03.01

Силос з кукурудзи кормової

 

у складі 01.19.10

225

01.14.03.02

Корм зелений, сінаж з кукурудзи кормової

 

у складі 01.19.10

226

01.14.04

Трави однорічні
Включає продукцію однорічних трав з усіх укосів, у т. ч. зернові та зернобобові культури (крім кукурудзи), які вирощують на сіно, зелений корм, сінаж;, для одержання гранул і брикетів, вітамінно-трав'яного борошна. У складі однорічних трав ураховують вику і викові суміші (озимі та ярі), пелюшку, чину, середелу, кормовий люпин, райграс однорічний, суданку, чумизу, сорго трав'янисте та технічне, могар, перко (гібрид китайської капусти і ріпаку), тифон (гібрид китайської капусти і турнепсу), амарант, пелюшку (різновидність гороху польового осипаючого), редьку олійну, інші однорічні трави.
Не включає:
- вику та викові суміші, люпин солодкий та гіркий, середелу та сорго, які вирощують на зерно, див. 01.11.12.06, 01.11.12.07, 01.11.12.08 і 01.11.08;
- кукурудзу кормову, див. 01.14.03;
- люпин і кормові боби на силос, див. 01.14.09;
- люпин та інші посіви на зелене добриво.

= S 01.14.04.01 ё
01.14.04.03

у складі 01.19.10

227

01.14.04.01

Сіно з трав однорічних

 

у складі 01.19.10

228

01.14.04.02

Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з трав однорічних

 

у складі 01.19.10

229

01.14.04.03

Зелена маса трав однорічних на випас

 

у складі 01.19.10

230

01.14.05

Трави багаторічні
Включає корми з безпокривних трав посіву поточного та минулих років, підпокривних багаторічних трав.

= S 01.14.05.01 ё
01.14.05.03

у складі 01.19.10

231

01.14.05.01

Сіно з трав багаторічних

 

у складі 01.19.10

232

01.14.05.02

Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з трав багаторічних

 

у складі 01.19.10

233

01.14.05.03

Зелена маса трав багаторічних на випас

 

у складі 01.19.10

234

01.14.06

Сіножаті
Включає продукцію як природних, так і поліпшених сіножатей.

= S 01.14.06.01
01.14.06.02

у складі 01.19.10

235

01.14.06.01

Сіно з сіножатей

 

у складі 01.19.10

236

01.14.06.02

Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з сіножатей

 

у складі 01.19.10

237

01.14.07

Пасовища культивовані

= S 01.14.07.01
01.14.07.02

у складі 01.19.10

238

01.14.07.01

Сіно з пасовищ культивованих

 

у складі 01.19.10

239

01.14.07.02

Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з пасовищ культивованих

 

у складі 01.19.10

240

01.14.08

Пасовища природні

= S 01.14.08.01
01.14.08.02

у складі 01.19.10

241

01.14.08.01

Сіно з пасовищ природних

 

у складі 01.19.10

242

01.14.08.02

Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з пасовищ природних

 

у складі 01.19.10

243

01.14.09

Культури кормові інші
Включає вику (включаючи викові суміші), кормові боби, люпин, кормову капусту, посіви соняшнику, сорго, гороху й інших культур, призначені для виробництва силосу, засилосовану масу дикорослих рослин, листя капусти, гички картоплі, кормових коренеплодів, цукрових буряків, інших рослин, стебла та качани кукурудзи обрушені тощо.
Не включає:
- силос з кукурудзи кормової, див. 01.14.03.01;
- корм зелений, сінаж, силос, трав'яне борошно з трав однорічних (див. 01.14.04.02), трав багаторічних (див. 01.14.05.02), сіножатей (див. 01.14.06.02), пасовищ культивованих (див. 01.14.07.02) і природних (див. 01.14.08.02).

= S 01.14.09.01 ё
01.14.09.05

у складі 01.19.10

244

01.14.09.01

Силос з культур зернових і бобових
Не включає:
- силос з сорго, див. 01.14.09.02.

 

у складі 01.19.10

245

01.14.09.02

Силос з сорго

 

у складі 01.19.10

246

01.14.09.03

Силос з капусти кормової

 

у складі 01.19.10

247

01.14.09.04

Гичка коренеплодів кормових

 

у складі 01.19.10

248

01.14.09.05

Культури кормові інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.10

249

01.14.10

Насіння та маточники культур кормових
Включає також насіння трав, які призначені для вирощування дерну для облаштування газону.

= S 01.14.10.01
01.14.10.02

у складі 01.19.10 і 01.19.31

250

01.14.10.01

Насіння буряку кормового, насіння культур кормових інших

= S 01.14.10.01.01 ё
01.14.10.01.05

01.19.31

251

01.14.10.01.01

Насіння буряку кормового

 

у складі 01.19.31

252

01.14.10.01.02

Насіння культур кормових баштанних

 

у складі 01.19.31

253

01.14.10.01.03

Насіння трав однорічних

= S 01.14.10.01.03.1
01.14.10.01.03.2

у складі 01.19.31

254

01.14.10.01.03.1

Насіння трави суданської

 

у складі 01.19.31

255

01.14.10.01.03.2

Насіння трав однорічних інших, н. в. і. у.
Включає насіння райграсу, пелюшки, вики, насіння люпину кормового, викових сумішей.

 

у складі 01.19.31

256

01.14.10.01.04

Насіння трав багаторічних

= S 01.14.10.01.04.1 ё
01.14.10.01.04.6

у складі 01.19.31

257

01.14.10.01.04.1

Насіння люцерни

 

у складі 01.19.31

258

01.14.10.01.04.2

Насіння конюшини

 

у складі 01.19.31

259

01.14.10.01.04.3

Насіння еспарцету

 

у складі 01.19.31

260

01.14.10.01.04.4

Насіння трав лукопасовищних
Не включає:
- насіння трав злакових, див. 01.14.10.01.04.5.

 

у складі 01.19.31

261

01.14.10.01.04.5

Насіння трав злакових

 

у складі 01.19.31

262

01.14.10.01.04.6

Насіння трав багаторічних інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.31

263

01.14.10.01.05

Насіння культур кормових інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.31

264

01.14.10.02

Коренеплоди кормові маточні
Включає коренеплоди кормові, які будуть висаджені для одержання насіння буряків кормових та інших коренеплодів кормових.

 

у складі 01.19.10

265

01.15

Квіти зрізані та квіти в бутонах, насіння квітів
Включає продукцію відкритого та закритого ґрунту.

= S 01.15.01
01.15.02

01.19.2

266

01.15.01

Квіти зрізані та квіти в бутонах свіжі
Включає зрізані квіти та бутони, придатні для складання букетів чи для декоративних цілей; зрізані гілки дерев, кущів та чагарників з квітами чи бутонами (магнолія, деякі види троянд).
Не включає:
- квіти та бутони тих видів рослин, які використовують переважно в парфумерії, фармакології чи як інсектициди, фунгіциди, див. 01.12.06.01.

= S 01.15.01.01 ё
01.15.01.09

01.19.21

267

01.15.01.01

Троянда

 

у складі 01.19.21

268

01.15.01.02

Гвоздика

 

у складі 01.19.21

269

01.15.01.03

Тюльпан

 

у складі 01.19.21

270

01.15.01.04

Хризантема

 

у складі 01.19.21

271

01.15.01.05

Лілії

 

у складі 01.19.21

272

01.15.01.06

Піони

 

у складі 01.19.21

273

01.15.01.07

Гладіолуси

 

у складі 01.19.21

274

01.15.01.08

Айстри

 

у складі 01.19.21

275

01.15.01.09

Квіти зрізані та квіти в бутонах свіжі інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.21

276

01.15.02

Насіння квітів
Включає насіння однолітніх, дволітніх, багатолітніх трав'янистих рослин, які вирощують головним чином для одержання квітів, у т. ч. садових квітів.
Не включає:
- насіння та плоди культур ефіроолійних, див. 01.12.06.01;
- насіння та плоди культур лікарських, див. 01.12.06.02;
- насіння рослин кормових, трав для вирощування дерну, див. 01.14.10;
- насіння дерев, кущів та чагарників для лісонасаджень.

 

01.19.22

277

01.16

Рослини в горщиках, ящиках тощо
Включає живі декоративні рослини (зелені або з квітками) у горщиках, ящиках тощо із відкритого та закритого ґрунту.

 

у складі 01.30.10

278

01.17

Матеріал садивний: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці та вусики; міцелій грибів
Включає живі рослини (із відкритого та закритого ґрунту) від дерев, кущів та чагарників (плодових, декоративних та інших), у т. ч. відрослий, що використовують в парфумерії, фармакології тощо, садивний матеріал (розсада, бульби, цибулини тощо), живці, підщепи, пагінці, паростки, вуса, батоги, саджанці з розсадників та маточників, які призначені для відтворення рослин та щеплення дерев, а також міцелій грибів і грибні спори.
Не включає:
- насіння квітів, див. 01.15.02;
- насіння культур плодових, ягідних і насаджень інших багаторічних, див. 01.29;
- коренеплоди культур овочевих (див. 01.13.02.05) і маточники цих культур (див. 01.13.02.06);
- коренеплоди культур кормових (див. 01.14.01) і маточники цих культур (див. 01.14.10.02);
- дерева різдвяні зрізані, див. 01.28.03.

= S 01.17.01 ё
01.17.07

01.30.10

279

01.17.01

Розсада культур овочевих і баштанних

= S 01.17.01.01
01.17.01.02

у складі 01.30.10

280

01.17.01.01

Розсада культур овочевих

 

у складі 01.30.10

281

01.17.01.02

Розсада культур баштанних

 

у складі 01.30.10

282

01.17.02

Матеріал садивний культур квіткових

= S 01.17.02.01 ё
01.17.02.03

у складі 01.30.10

283

01.17.02.01

Розсада квітів
Включає рослини зелені або з квітками, які призначені для пересадження та подальшого вирощування, незалежно від мети господарського використання квіткової розсади: для реалізації, використання у власному господарстві як маточників для отримання насіння.

 

у складі 01.30.10

284

01.17.02.02

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини квітів

 

у складі 01.30.10

285

01.17.02.03

Саджанці квіткових насаджень
Включає саджанці багаторічних квіткових насаджень (розетки коренів квіткових рослин, живі корені рослин тощо), які придатні для висадки чи використання у декоративних цілях, для одержання ефіроолійної сировини (пелюсток троянд) тощо.

 

у складі 01.30.10

286

01.17.03

Матеріал садивний культур плодових
Включає садивний матеріал культур плодових (за переліком насаджень багаторічних, які зазначені у 01.21).

= S 01.17.03.01 ё
01.17.03.04

у складі 01.30.10

287

01.17.03.01

Сіянці культур плодових
Включає молоді рослини плодових культур, які вирощені з насіння.

 

у складі 01.30.10

288

01.17.03.02

Живці культур плодових
Включає корінці, паростки чи бокові гілки, які використовують для вегетативного розмноження плодових культур та інших насаджень.

 

у складі 01.30.10

289

01.17.03.03

Підщепи культур плодових

 

у складі 01.30.10

290

01.17.03.04

Саджанці культур плодових

 

у складі 01.30.10

291

01.17.04

Матеріал садивний культур ягідних

= S 01.17.04.01 ё
01.17.04.03

у складі 01.30.10

292

01.17.04.01

Саджанці культур ягідних
Включає саджанці малини, смородини, аґрусу, чорноплідної горобини, обліпихи, інших ягідників.
Не включає:
- вуса суниці, див. 01.17.04.02.

 

у складі 01.30.10

293

01.17.04.02

Вуса суниці

 

у складі 01.30.10

294

01.17.04.03

Розсада культур ягідних

= S 01.17.04.03.01 ё
01.17.04.03.04

у складі 01.30.10

295

01.17.04.03.01

Розсада суниці та полуниці

 

у складі 01.30.10

296

01.17.04.03.02

Розсада журавлини

 

у складі 01.30.10

297

01.17.04.03.03

Розсада лохини

 

у складі 01.30.10

298

01.17.04.03.04

Розсада культур ягідних інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.30.10

299

01.17.05

Матеріал садивний винограду

= S 01.17.05.01 ё
01.17.05.02

у складі 01.30.10

300

01.17.05.01

Живці (чубуки) виноградної лози

 

у складі 01.30.10

301

01.17.05.02

Саджанці винограду
Включає саджанці винограду всіх сортів.

 

у складі 01.30.10

302

01.17.06

Матеріал садивний рослин інших, н. в. і. у.
Включає садивний матеріал культивованих та декоративних насаджень.

= S 01.17.06.01 ё
01.17.06.05

у складі 01.30.10

303

01.17.06.01

Сіянці насаджень інших

 

у складі 01.30.10

304

01.17.06.02

Живці, черешки насаджень інших

 

у складі 01.30.10

305

01.17.06.02.01

Черешки лаванди

 

у складі 01.30.10

306

01.17.06.02.02

Черешки хмелю

 

у складі 01.30.10

307

01.17.06.03

Підщепи насаджень інших

 

у складі 01.30.10

308

01.17.06.04

Саджанці насаджень інших

 

у складі 01.30.10

309

01.17.06.04.01

Саджанці насаджень декоративних

 

у складі 01.30.10

310

01.17.06.04.02

Саджанці хмелю

 

у складі 01.30.10

311

01.17.06.05

Матеріал садивний інший, н. в. і. у.

 

у складі 01.30.10

312

01.17.07

Міцелій грибів і грибні спори

= S 01.17.07.01
01.17.07.02

у складі 01.30.10

313

01.17.07.01

Міцелій грибів

 

у складі 01.30.10

314

01.17.07.02

Грибні спори

 

у складі 01.30.10

315

01.18

Сировина рослинна інша

= S 01.18.01 ё
01.18.03

01.19.39

316

01.18.01

Солома та полова культур зернових
Включає солому та полову культур зернових озимих та ярих.
Не включає:
- стебла кукурудзи, див. 01.14.09.

 

01.11.50

317

01.18.02

Матеріали рослинного походження, що їх використовують переважно для плетіння, набивання, фарбування чи дублення

 

01.29.30

318

01.18.03

Сировина рослинна інша, н. в. і. у.

 

у складі 01.19.39

319

01.2

Культури багаторічні
Включає продукцію культур багаторічних (які існують більше двох вегетаційних періодів) із насаджень культивованих, а також вирощування цих культур з метою одержання насіння для їхнього відтворення.
Не включає:
- продукцію з насаджень дикорослих.

= S 01.21 ё
01.29

01.2

320

01.21

Культури плодові
Включає плоди культур зерняткових, кісточкових і субтропічних.
Не включає:
- плоди культур ягідних, див. 01.22;
- культури продовольчі баштанні, див. 01.13.03;
- плоди культур цитрусових, див. 01.23;
- горіхи, див. 01.24;
- виноград, див. 01.25.

= S 01.21.01 ё
01.21.03

= S 01.22
01.24

321

01.21.01

Плоди культур зерняткових

= S 01.21.01.01 ё
01.21.01.04

у складі 01.24

322

01.21.01.01

Яблука (плоди)

 

01.24.10

323

01.21.01.02

Груші (плоди)

 

01.24.21

324

01.21.01.03

Айва (плоди)

 

01.24.22

325

01.21.01.04

Плоди культур зерняткових інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.24.29

326

01.21.02

Плоди культур кісточкових

= S 01.21.02.01 ё
01.21.02.08

у складі 01.24

327

01.21.02.01

Абрикоси (плоди)

 

01.24.23

328

01.21.02.02

Вишня та черешня (плоди)

 

01.24.24

329

01.21.02.02.01

Вишня (плоди)

= S 01.21.02.02.01
01.21.02.02.02

у складі 01.24.24

330

01.21.02.02.02

Черешня (плоди)

 

у складі 01.24.24

331

01.21.02.03

Персики та нектарини (плоди)

= S 01.21.02.03.01
01.21.02.03.02

= S 01.24.25
01.24.26

332

01.21.02.03.01

Персики (плоди)

 

01.24.25

333

01.21.02.03.02

Нектарини (плоди)

 

01.24.26

334

01.21.02.04

Сливи та терен (плоди)

= S 01.21.02.04.01
01.21.02.04.02

= S 01.24.27
01.24.28

335

01.21.02.04.01

Сливи (плоди)
Включає також плоди мірабелі.

 

01.24.27

336

01.21.02.04.02

Терен (плоди)

 

01.24.28

337

01.21.02.05

Алича (плоди)
Включає також ткемалі, вишнесливу.

 

у складі 01.24.29

338

01.21.02.06

Барбарис (плоди)

 

у складі 01.24.29

339

01.21.02.07

Кизил (плоди)

 

у складі 01.24.29

340

01.21.02.08

Плоди культур кісточкових інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.24.29

341

01.21.03

Плоди культур тропічних і субтропічних
Не включає:
- плоди культур цитрусових, див. 01.23.

= S 01.21.03.01 ё
01.21.03.06

01.22.1

342

01.21.03.01

Авокадо

 

01.22.11

343

01.21.03.02

Банани, плантайни та плоди подібні

 

01.22.12

344

01.21.03.03

Фініки

 

01.22.13

345

01.21.03.04

Інжир

 

01.22.14

346

01.21.03.05

Гранат

 

у складі 01.22.19

347

01.21.03.06

Плоди тропічних і субтропічних культур інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.22.19

348

01.22

Культури ягідні
Включає продукцію культур ягідних відкритого та закритого ґрунту тільки із насаджень культивованих.
Не включає:
- культури баштанні продовольчі, див. 01.13.03;
- виноград, див. 01.25.

= S 01.22.01 ё
01.22.13

01.25.1

349

01.22.01

Малина й ожина (плоди)

 

01.25.12

350

01.22.02

Суниці та полуниці (плоди)

 

01.25.13

351

01.22.03

Смородина (плоди)
Включає смородину чорну та смородину білу, червону та іншу (порічку).

= S 01.22.03.01
01.22.03.02

у складі 01.25.19

352

01.22.03.01

Смородина чорна (плоди)

 

у складі 01.25.19

353

01.22.03.02

Смородина біла, червона та інша, окрім чорної (плоди)

 

у складі 01.25.19

354

01.22.04

Аґрус (плоди)

 

у складі 01.25.19

355

01.22.05

Журавлина (плоди)

 

у складі 01.25.19

356

01.22.06

Чорниця (плоди)

 

у складі 01.25.19

357

01.22.07

Брусниця (плоди)

 

у складі 01.25.19

358

01.22.08

Лохина ( плоди)

 

у складі 01.25.19

359

01.22.09

Шовковиця (ягода тутова) (плоди)

 

у складі 01.25.19

360

01.22.10

Ківі (плоди)
Включає також плоди актинідії.

 

01.25.11

361

01.22.11

Чорноплідна горобина (плоди)

 

у складі 01.25.19

362

01.22.12

Обліпиха (плоди)

 

у складі 01.25.19

363

01.22.13

Плоди культур ягідних інших, н. в. і. у.
Включає плоди йошти, калини та інших ягідників культивованих.

 

у складі 01.25.19

364

01.23

Культури цитрусові

= S 01.23.01 ё
01.23.05

01.23.1

365

01.23.01

Помело та грейпфрути

 

01.23.11

366

01.23.02

Лимони та лайми

 

01.23.12

367

01.23.03

Апельсини

 

01.23.13

368

01.23.04

Танжерини, мандарини та клементини

 

01.23.14

369

01.23.05

Плоди цитрусових культур інші, н. в. і. у.

 

01.23.19

370

01.24

Горіхи
Не включає:
- горіхи їстівні дикорослі;
- арахіс, див. 01.12.01.02;
- горіхи кокосові, див. 01.27.02.

= S 01.24.01 ё
01.24.06

01.25.3

371

01.24.01

Мигдаль

 

01.25.31

372

01.24.02

Каштани

 

01.25.32

373

01.24.03

Фундук (ліщина)

 

01.25.33

374

01.24.04

Фісташки

 

01.25.34

375

01.24.05

Горіхи волоські

 

01.25.35

376

01.24.06

Горіхи інші, н. в. і. у.

 

01.25.39

377

01.25

Виноград
Не включає:
- саджанці винограду, див. 01.17.05.02.

= S 01.25.01 ё
01.25.03

01.21

378

01.25.01

Виноград столовий
Включає виноград столових сортів для споживання у свіжому вигляді.
Не включає:
- виноград сушений (родзинки, кишмиш тощо).

= S 01.25.01.01 ё
01.25.01.04

01.21.11

379

01.25.01.01

Виноград сортів столових

 

у складі 01.21.11

380

01.25.01.02

Виноград сортів столово-винних

 

у складі 01.21.11

381

01.25.01.03

Виноград сортів столово-кишмишних і кишмишно-столових

 

у складі 01.21.11

382

01.25.01.04

Виноград сортів столових інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.21.11

383

01.25.02

Виноград для виробництва вина

 

у складі 01.21.12

384

01.25.03

Виноград інший

 

01.21.12

385

01.26

Плоди свіжі інші, н. в. і. у.
Включає плоди насаджень багаторічних культивованих інших.

 

у складі 01.25.90

386

01.27

Культури олійні

= S 01.27.01 ё
01.27.03

01.26

387

01.27.01

Маслини

= S 01.27.01.01
01.27.01.02

01.26.1

388

01.27.01.01

Маслини столові

 

01.26.11

389

01.27.01.02

Маслини для виготовлення олії оливкової

 

01.26.12

390

01.27.02

Горіхи кокосові

 

01.26.20

391

01.27.03

Плоди культур олійних інші, н. в. і. у.
Не включає:
- арахіс, див. 01.12.01.02.

 

01.26.90

392

01.28

Культури багаторічні інші

= S 01.28.01 ё
01.28.05

= S 01.27.1
01.29

393

01.28.01

Культури для виробництва напоїв

= S 01.28.01.01 ё
01.28.01.05

01.27.1

394

01.28.01.01

Кава в зернах несмажена

 

01.27.11

395

01.28.01.02

Листя чаю

 

01.27.12

396

01.28.01.03

Листя мате

 

01.27.13

397

01.28.01.04

Какао-боби

 

01.27.14

398

01.28.01.05

Культури для виробництва напоїв, н. в. і. у.

 

у складі 01.27.1

399

01.28.02

Каучук натуральний

 

01.29.10

400

01.28.03

Дерева різдвяні зрізані

 

01.29.20

401

01.28.04

Дерен
Включає рослини багаторічні відкритого ґрунту для облаштування газону.

 

 

402

01.28.05

Культури багаторічні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.29

403

01.29

Насіння культур плодових, ягідних та інших насаджень багаторічних

= S 01.29.01 ё
01.29.03

у складі 01.25.20

404

01.29.01

Насіння культур плодових

= S 01.29.01.01 ё
01.29.01.03

01.25.20

405

01.29.01.01

Насіння культур плодових зерняткових

 

у складі 01.25.20

406

01.29.01.02

Насіння культур плодових кісточкових

 

у складі 01.25.20

407

01.29.01.03

Насіння культур плодових інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.25.20

408

01.29.02

Насіння культур ягідних

 

 

409

01.29.03

Насіння насаджень багаторічних інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.25.20

410

02

Продукція тваринництва

02.1

у складі 01

411

02.1

Тварини сільськогосподарські живі та продукція їх розведення

= S 02.11 ё
02.18

01.4

412

02.11

Велика рогата худоба жива та продукція її відтворення
Включає вирощування та розведення корів, бугаїв, буйволів, яків та іншої великої рогатої худоби молочних і м'ясних порід будь-якого віку та статі для відтворення чи забою, а також одержування сперми.
Не включає:
- молоко, див. 02.15.01;
- шкури великої рогатої худоби сирі, див. 02.18.02.11.01;
- гній, див. 02.18.02.08.01.

= S 02.11.01 ё
02.11.05

= S 01.41.1
01.42.1
01.42.2

413

02.11.01

Велика рогата худоба жива

= S 02.11.01.01 ё
02.11.01.09 +
02.11.02 ё
02.11.04

= S 01.41.10
01.42.11
01.42.12

414

02.11.01.01

Бугаї-плідники живі

= S 02.11.01.01.01
02.11.01.01.02

у складі 01.42.11

415

02.11.01.02

Корови живі
Не включає:
- корів на відгодівлі, див. 02.11.01.03.

= S 02.11.01.02.01
02.11.01.02.02

у складі 01.41.10 і 01.42.11

416

02.11.01.02.01

Корови молочних порід живі
Включає тварин, яких утримують виключно або переважно для виробництва молока для споживання або переробки на молочні продукти.

 

у складі 01.41.10

417

02.11.01.02.02

Корови м'ясних порід живі

 

у складі 01.42.11

418

02.11.01.03

Корови на відгодівлі живі
Включає корів на відгодівлі молочних і м'ясних порід.

 

у складі 01.41.10 і 01.42.11

419

02.11.01.04

Воли робочі живі

 

у складі 01.42.11

420

02.11.01.05

Телята до 1 року живі

= S 02.11.01.05.01
02.11.01.05.02

у складі 01.42.12

421

02.11.01.05.01

Бички та волики до 1 року живі

 

у складі 01.42.12

422

02.11.01.05.02

Телички до 1 року живі

 

у складі 01.42.12

423

02.11.01.06

Бички від 1 року до 2 років живі

 

у складі 01.42.12

424

02.11.01.07

Бички старші 2 років живі

 

у складі 01.42.12

425

02.11.01.08

Телиці від 1 року до 2 років живі

= S 02.11.01.08.01
02.11.01.08.02

у складі 01.42.12

426

02.11.01.08.01

Телиці від 1 року до 2 років запліднені, живі

 

у складі 01.42.12

427

02.11.01.08.02

Телиці від 1 року до 2 років інші, живі

 

у складі 01.42.12

428

02.11.01.09

Телиці старші 2 років, живі

= S 02.11.01.09.01
02.11.01.09.02

у складі 01.42.12

429

02.11.01.09.01

Телиці старші 2 років запліднені, живі

 

у складі 01.42.12

430

02.11.01.09.02

Телиці старші 2 років інші, живі

 

у складі 01.42.12

431

02.11.02

Буйволи живі

= S 02.11.02.01
02.11.02.02

у складі 01.42.11

432

02.11.02.01

Буйволи дорослі живі

 

у складі 01.42.11

433

02.11.02.02

Молодняк буйволів живий

 

у складі 01.42.12

434

02.11.03

Яки живі

= S 02.11.03.01
02.11.03.02

у складі 01.42.11

435

02.11.03.01

Яки дорослі живі

 

у складі 01.42.11

436

02.11.03.02

Молодняк яків живий

 

у складі 01.42.12

437

02.11.04

Велика рогата худоба жива інша, н. в. і. у.
Включає бізонів, вівцебиків та інших жуйних сільськогосподарських тварин.

= S 02.11.04.01
02.11.04.02

у складі 01.42.11

438

02.11.04.01

Велика рогата худоба доросла інша, жива

 

у складі 01.42.11

439

02.11.04.02

Молодняк великої рогатої худоби іншої, живий

 

у складі 01.42.12

440

02.11.05

Продукція відтворення великої рогатої худоби

 

01.42.20

441

02.11.05.01

Сперма великої рогатої худоби
Включає сперму бугаїв, буйволів, яків та іншої великої рогатої худоби молочних і м'ясних порід.

 

01.42.20

442

02.12

Свині живі
Включає вирощування та розведення свиней всіх статевовікових груп для відтворення чи забою.
Не включає:
- шкури свиней сирі, див. 02.18.02.11.04;
- гній, див. 02.18.02.08.02.

 

01.46

443

02.12.01

Свині живі

= S 02.12.01.01 ё
02.12.01.04

01.46.10

444

02.12.01.01

Кнури-плідники живі

 

у складі 01.46.10

445

02.12.01.02

Свиноматки живі

= S 02.12.01.02.01
02.12.01.02.02

у складі 01.46.10

446

02.12.01.02.01

Свиноматки основні живі

 

у складі 01.46.10

447

02.12.01.02.02

Свиноматки ті, що перевіряються, живі

 

у складі 01.46.10

448

02.12.01.03

Свині ремонтні живі

= S 02.12.01.03.01
02.12.01.03.02

у складі 01.46.10

449

02.12.01.03.01

Хрячки ремонтні старші 4 місяців живі

 

у складі 01.46.10

450

02.12.01.03.02

Свинки ремонтні старші 4 місяців живі

 

у складі 01.46.10

451

02.12.01.04

Поросята живі

= S 02.12.01.04.01 ё
02.12.01.04.02

у складі 01.46.10

452

02.12.01.04.01

Поросята до 2 місяців живі

 

у складі 01.46.10

453

02.12.01.04.02

Поросята від 2 до 4 місяців живі

 

у складі 01.46.10

454

02.13

Вівці та кози живі та продукція їх розведення
Включає вирощування та розведення овець і кіз всіх статевовікових груп для відтворення чи забою, одержування вовни стриженої, немитої, у т. ч. митої в руні.
Не включає:
- молоко, див. 02.15.02 і 02.15.03;
- виробництво щипаної вовни;
- шкури овець і кіз сирі, див. 02.18.02.11.03;
- гній, див. 02.18.02.08.03.

= S 02.13.01
02.13.02

= S 01.45.1
01.45.3

455

02.13.01

Вівці та кози живі

= S 02.13.01.01
02.13.01.02

01.45.1

456

02.13.01.01

Вівці живі

= S 02.13.01.01.01 ё
02.13.01.01.04

01.45.11

457

02.13.01.01.01

Барани-плідники живі

 

у складі 01.45.11

458

02.13.01.01.02

Вівцематки та ярки старші 1 року живі

= S 02.13.01.01.02.1
02.13.01.01.02.2

у складі 01.45.11

459

02.13.01.01.02.1

Вівцематки живі

 

у складі 01.45.11

460

02.13.01.01.02.2

Ярки старше 1 року живі

 

у складі 01.45.11

461

02.13.01.01.03

Ягнята до 1 року живі

= S 02.13.01.01.03.1
02.13.01.01.03.2

у складі 01.45.11

462

02.13.01.01.03.1

Ярочки до 1 року живі

 

у складі 01.45.11

463

02.13.01.01.03.2

Баранчики до 1 року живі

 

у складі 01.45.11

464

02.13.01.01.04

Вівці інші, н. в. і. у., живі

 

у складі 01.45.11

465

02.13.01.02

Кози живі

= S 02.13.01.02.01 ё
02.13.01.02.04

01.45.12

466

02.13.01.02.01

Козли-плідники живі

 

у складі 01.45.12

467

02.13.01.02.02

Козоматки живі

 

у складі 01.45.12

468

02.13.01.02.03

Козенята до 1 року живі

= S 02.13.01.02.03.1
02.13.01.02.03.2

у складі 01.45.12

469

02.13.01.02.03.1

Кізочки до 1 року живі

 

у складі 01.45.12

470

02.13.01.02.03.2

Козлики до 1 року живі

 

у складі 01.45.12

471

02.13.01.02.04

Кози інші, н. в. і. у., живі

 

у складі 01.45.12

472

02.13.02

Вовна овець і кіз
Включає вовну стрижену, немиту або миту в руні.
Не включає:
- вовну, одержану від інших видів тварин, див. 02.16.

= S 02.13.02.01
02.13.02.02

01.45.30

473

02.13.02.01

Вовна овець

= S 02.13.02.01.01 ё
02.13.02.01.06

у складі 01.45.30

474

02.13.02.01.01

Вовна овець тонкорунних

 

у складі 01.45.30

475

02.13.02.01.02

Вовна овець напівтонкорунних

 

у складі 01.45.30

476

02.13.02.01.03

Вовна овець напівгрубововних

 

у складі 01.45.30

477

02.13.02.01.04

Вовна овець грубововних

 

у складі 01.45.30

478

02.13.02.01.05

Вовна овець каракульських і смушкових

 

у складі 01.45.30

479

02.13.02.01.06

Вовна овець інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.45.30

480

02.13.02.02

Вовна кіз
Включає вовну та пух козячі.

= S 02.13.02.02.01
02.13.02.02.02

у складі 01.45.30

481

02.13.02.02.01

Вовна кіз

 

у складі 01.45.30

482

02.13.02.02.02

Пух козячий

 

у складі 01.45.30

483

02.14

Коні та інші тварини родини конячих, живі
Включає вирощування та розведення
коней та інших тварин родини конячих всіх статевовікових груп для відтворення чи забою.
Не включає:
- молоко, див. 02.15.04;
- шкури коней та інших тварин родини конячих сирі, див. 02.18.02.11.02;
- гній, див. 02.18.02.08.04.

= S 02.14.01 ё
02.14.04

01.43.10

484

02.14.01

Коні живі

= S 02.14.01.01 ё
02.14.01.06

у складі 01.43.10

485

02.14.01.01

Жеребці-плідники живі

 

у складі 01.43.10

486

02.14.01.02

Кобили від 3 років і старші живі

 

у складі 01.43.10

487

02.14.01.03

Кобилки до 3 років живі

 

у складі 01.43.10

488

02.14.01.04

Жеребчики до 3 років живі

 

у складі 01.43.10

489

02.14.01.05

Лошата до 1 року живі

 

у складі 01.43.10

490

02.14.01.06

Коні інші, н. в. і. у., живі

 

у складі 01.43.10

491

02.14.02

Віслюки живі

= S 02.14.02.01 ё
02.14.02.04

у складі 01.43.10

492

02.14.02.01

Віслюки-плідники живі

 

у складі 01.43.10

493

02.14.02.02

Ослиці живі

 

у складі 01.43.10

494

02.14.02.03

Молодняк віслюків до 3 років живий

 

у складі 01.43.10

495

02.14.02.04

Віслюки інші, н. в. і. у., живі

 

у складі 01.43.10

496

02.14.03

Мули живі
Включає гібриди віслюка та кобили.

 

у складі 01.43.10

497

02.14.04

Лошаки живі
Включає гібриди жеребця й ослиці.

 

у складі 01.43.10

498

02.15

Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире
Включає молоко великої рогатої худоби, кіз, овець, кобил, інших сільськогосподарських тварин, сире.
Не включає:
- перероблення молока.

= S 02.15.01 ё
02.15.05

у складі 01.4

499

02.15.01

Молоко великої рогатої худоби сире
Включає молоко корів, буйволиць, ячих, у т. ч. молоко та молозиво, витрачене на випоювання молодняка (телят, поросят, інших).
Не включає:
- молоко, виссане телятами.

= S 02.15.01.01 ё
02.15.01.04

у складі 01.4

500

02.15.01.01

Молоко коров'яче сире
Включає молоко корів молочних і м 'ясних порід.

= S 02.15.01.01.01
02.15.01.01.02

у складі 01.41.20

501

02.15.01.01.01

Молоко корів молочних порід сире

 

у складі 01.41.20

502

02.15.01.01.02

Молоко корів м'ясних порід сире

 

у складі 01.41.20

503

02.15.01.02

Молоко буйволиць сире

 

у складі 01.41.20

504

02.15.01.03

Молоко ячих сире

 

у складі 01.49.22

505

02.15.01.04

Молоко іншої великої рогатої худоби сире, н. в. і. у.

 

у складі 01.49.22

506

02.15.02

Молоко овець сире

 

01.45.21

507

02.15.03

Молоко кіз сире

 

01.45.22

508

02.15.04

Молоко кобил сире

 

у складі 01.43

509

02.15.05

Молоко тварин інших сире, н. в. і. у.
Включає молоко ослиць, верблюдиць та інше, сире.

 

у складі 01.49.22, 01.43, 01.44

510

02.16

Волос тварин
Включає тонкий або грубий волос тварин, не підданий кардо- чи гребенечесанню, у т. ч. вовну верблюдів.

= S 02.16.01 ё
02.16.03

у складі 01.49.28

511

02.16.01

Волос великої рогатої худоби

 

у складі 01.49.28

512

02.16.02

Волос коней

 

у складі 01.49.28

513

02.16.03

Волос тварин інших, н. в. і. у.

 

у складі 01.49.28

514

02.17

Птиця свійська жива та яйця птиці свійської

= S 02.17.01
02.17.02

01.47

515

02.17.01

Птиця свійська жива
Включає вирощування та розведення птиці свійської (курей, індиків, качок, гусей, цесарок, перепелів, фазанів, страусів та інших видів птиці свійської) для відтворення чи забою, отримування яєць.
Не включає:
- пір'я та пух птиці свійської;
- послід птиці, див. 02.18.02.08.06;
- птицю дику.

= S 02.17.01.01 ё
02.17.01.10

01.47.1

516

02.17.01.01

Кури та півні живі
Включає курей усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.01.01
02.17.01.01.02

01.47.11

517

02.17.01.01.01

Півні живі

= S 02.17.01.01.01 ё
02.17.01.01.03

у складі 01.47.11

518

02.17.01.01.01.1

Півні яєчних порід живі

= S 02.17.01.01.01.1 ё
02.17.01.01.01.2

у складі 01.47.11

519

02.17.01.01.01.2

Півні м'ясних і м'ясо-яєчних порід живі

 

у складі 01.47.11

520

02.17.01.01.02

Кури-несучки живі
Включає курей, які досягли зрілості для відкладання яєць.

= S 02.17.01.01.02.1 ё
02.17.01.01.02.2

у складі 01.47.11

521

02.17.01.01.02.1

Кури-несучки яєчних порід живі

 

у складі 01.47.11

522

02.17.01.01.02.2

Кури-несучки м'ясних і м'ясо-яєчних порід живі

 

у складі 01.47.11

523

02.17.01.01.03

Молодняк курей усякого віку живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

= Z 02.17.01.01.03.1 ё
02.17.01.01.03.2

у складі 01.47.11

524

02.17.01.01.03.1

Молодняк курей яєчних порід усякого віку живий

 

у складі 01.47.11

525

02.17.01.01.03.2

Молодняк курей м'ясних та м'ясо-яєчних порід усякого віку живий

 

у складі 01.47.11

526

02.17.01.01.04

Курчата-бройлери м'ясних і м'ясо-яєчних порід живі

 

у складі 01.47.11

527

02.17.01.01.05

Курчата добові

 

у складі 01.47.11

528

02.17.01.02

Індики живі
Включає індиків усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.02.01 ё
02.17.01.02.03

01.47.12

529

02.17.01.02.01

Індики живі
Включає самців цього виду птиці.

 

у складі 01.47.12

530

02.17.01.02.02

Індички живі

 

у складі 01.47.12

531
 

02.17.01.02.03
 

Молодняк індиків живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 
 

у складі 01.47.12
 

532

02.17.01.03

Гуси живі
Включає гусей усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.03.01 ё
02.17.01.03.03

01.47.13

533

02.17.01.03.01

Гусаки живі

 

у складі 01.47.13

534

02.17.01.03.02

Гуски живі

 

у складі 01.47.13

535

02.17.01.03.03

Молодняк гусей живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.47.13

536

02.17.01.04

Качки живі
Включає качок усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.04.01 ё
02.17.01.04.03

у складі 01.47.14

537

02.17.01.04.01

Селезні живі

 

у складі 01.47.14

538

02.17.01.04.02

Качки-несучки живі

 

у складі 01.47.14

539

02.17.01.04.03

Молодняк качок живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.47.14

540

02.17.01.04.04

Каченята-бройлери живі

 

у складі 01.47.14

541

02.17.01.05

Індокачки живі
Включає індокачок (мускусних качок) усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.05.01 ё
02.17.01.05.03

у складі 01.47.14

542

02.17.01.05.01

Селезні індокачок живі

 

у складі 01.47.14

543

02.17.01.05.02

Індокачки-несучки живі

 

у складі 01.47.14

544

02.17.01.05.03

Молодняк індокачок живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.47.14

545

02.17.01.06

Цесарки живі
Включає цесарок усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.06.01 ё
02.17.01.06.03

у складі 01.47.14

546

02.17.01.06.01

Цісарі живі

 

у складі 01.47.14

547

02.17.01.06.02

Цесарки-несучки живі

 

у складі 01.47.14

548

02.17.01.06.03

Молодняк цесарок живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.47.14

549

02.17.01.07

Перепілки живі
Включає перепілок усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.07.01 ё
02.17.01.07.03

у складі 01.49.12

550

02.17.01.07.01

Перепели живі

 

у складі 01.49.12

551

02.17.01.07.02

Перепілки-несучки живі

 

у складі 01.49.12

552

02.17.01.07.03

Молодняк перепелів живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

553

02.17.01.08

Фазани живі
Включає фазанів усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.08.01 ё
02.17.01.08.02

у складі 01.49.12

554

02.17.01.08.01

Фазани дорослі живі
Включає птицю дорослу цього виду усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

555

02.17.01.08.02

Молодняк фазанів живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

556

02.17.01.09

Страуси живі
Включає страусів усіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.09.01
02.17.01.09.02

у складі 01.49.12

557

02.17.01.09.01

Страуси дорослі живі
Включає птицю дорослу цього виду усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

558

02.17.01.09.02

Молодняк страусів живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

559

02.17.01.10

Птиця свійська жива інша, н. в. і. у.
Включає птицю живу іншу всіх статевовікових груп.

= S 02.17.01.10.01 ё
02.17.01.10.02

у складі 01.49.12

560

02.17.01.10.01

Птиця свійська інша доросла, жива
Включає птицю дорослу цього виду усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

561

02.17.01.10.02

Молодняк птиці свійської іншої, живий
Включає молодняк цього виду птиці усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.12

562

02.17.02

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі
Включає яйця птиці свійської свіжі, у т. ч. призначені для виведення молодняка птиці (інкубація), биті, зіпсовані тощо.

= S 02.17.02.01 ё
02.17.02.07

01.47.2

563

02.17.02.01

Яйця курячі в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від курей різного віку (дорослих і молодняку).

= S 02.17.02.01.01
02.17.02.01.02

01.47.21

564

02.17.02.01.01

Яйця курей-несучок в шкаралупі свіжі
Включає яйця тільки від дорослих курей-несучок.
Не включає:
- яйця, які одержані від молодняку птиці, див. 02.17.02.01.02.

 

у складі 01.47.21

565

02.17.02.01.02

Яйця курячі в шкаралупі свіжі, інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.47.21

566

02.17.02.02

Яйця індиків в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від індичок різного віку (дорослих і молодняку).

 

у складі 01.47.22

567

02.17.02.03

Яйця гусей в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від гусок різного віку (дорослих і молодняку).

 

у складі 01.47.22

568

02.17.02.04

Яйця качок та індокачок в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від качок та індокачок різного віку (дорослих і молодняку).

 

у складі 01.47.22

569

02.17.02.05

Яйця цесарок в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від цесарок різного віку (дорослих і молодняку).

 

у складі 01.47.22

570

02.17.02.06

Яйця перепілок в шкаралупі свіжі
Включає яйця, одержані від перепілок різного віку (дорослих і молодняку).

 

у складі 01.47.22

571

02.17.02.07

Яйця птиці іншої в шкаралупі свіжі, н. в. і. у.
Включає яйця, одержані від птиці іншої різного віку (дорослої та молодняку).

 

у складі 01.47.22

572

02.18

Тварини сільськогосподарські інші живі та продукція їх розведення
Включає:
- продукцію вирощування та розведення шляхом кліткового утримання кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;
- шкури хутрових сільськогосподарських тварин, шкіру плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;
- продукцію розведення бджіл (мед і бджолиний віск), комах та інших тварин, не включених до сільськогосподарських інших угруповань, у т. ч. хробаків, равликів, молюсків тощо, які вирощені на фермах із розведення;
- продукцію розведення шовкопряда, кокони шовкопряда;
- дичину, розведену на фермах. Також включає сирі шкури свиней.
Не включає:
- вирощування та розведення птиці свійської, див. 02.17.01;
- шкури тварин, які отримані в результаті мисливства та відловлювання;
- продукцію розведення жаб, крокодилів, морських хробаків на фермах;
- продукцію рибних ферм.

= S 02.18.01
02.18.02

01.49.1

573

02.18.01

Тварини сільськогосподарські інші живі

= S 02.18.01.01 ё
02.18.01.08

01.49.1

574

02.18.01.01

Кролі живі
Включає вирощування та розведення кролів всіх статевовікових груп для отримування м'яса.
Не включає:

- шкури кролів, див. 02.18.02.09.08;
- тварин хутрових, див. 02.18.01.02.

 

01.49.11

575

02.18.01.01.01

Кролі живі

= S 02.18.01.01.01 ё
02.18.01.01.03

у складі 01.49.11

576

02.18.01.01.02

Кролематки живі

 

у складі 01.49.11

577

02.18.01.01.03

Молодняк кролів живий
Включає молодняк усіх статевовікових груп.

 

у складі 01.49.11

578

02.18.01.02

Тварини хутрові живі
Включає вирощування та розведення шляхом кліткового утримання хутрових тварин всіх статевовікових груп, незалежно від подальшого використання (на плем'я, для отримування шкур тощо).
Не включає:
- шкури кролів, див. 02.18.02.09.09;
- шкури ягнят сирі, див. 02.18.02.10;
- тварин, які отримані в результаті мисливства та відловлювання.

= S 02.18.01.02.01 ё
02.18.01.02.09

у складі 01.49.19

579

02.18.01.02.01

Лисиці живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.01.1
02.18.01.02.01.2

у складі 01.49.19

580

02.18.01.02.01.1

Лисиці дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

581

02.18.01.02.01.2

Молодняк лисиць живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

582

02.18.01.02.02

Песці живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.02.1
02.18.01.02.02.2

у складі 01.49.19

583

02.18.01.02.02.1

Песці дорослі, живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

584

02.18.01.02.02.2

Молодняк песців живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

585

02.18.01.02.03

Норки живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.03.1
02.18.01.02.03.2

у складі 01.49.19

586

02.18.01.02.03.1

Норки дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

587

02.18.01.02.03.2

Молодняк норок живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

588

02.18.01.02.04

Нутрії живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.04.1
02.18.01.02.04.2

у складі 01.49.19

589

02.18.01.02.04.1

Нутрії дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

590

02.18.01.02.04.2

Молодняк нутрій живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

591

02.18.01.02.05

Соболі живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.05.1
02.18.01.02.05.2

у складі 01.49.19

592

02.18.01.02.05.1

Соболі дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

593

02.18.01.02.05.2

Молодняк соболів живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

594

02.18.01.02.06

Бобри живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.06.1
02.18.01.02.06.2

у складі 01.49.19

595

02.18.01.02.06.1

Бобри дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

596

02.18.01.02.06.2

Молодняк бобрів живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

597

02.18.01.02.07

Ондатри живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.07.1 02.18.01.02.07.2

у складі 01.49.19

598

02.18.01.02.07.1

Ондатри дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

599

02.18.01.02.07.2

Молодняк ондатр живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

600

02.18.01.02.08

Фретки живі
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.08.1
02.18.01.02.08.2

у складі 01.49.19

601

02.18.01.02.08.1

Фретки дорослі живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

602

02.18.01.02.08.2

Молодняк фреток живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

603

02.18.01.02.09

Тварини хутрові живі інші, н. в. і. у.
Включає тварин усіх статевовікових груп.

= S 02.18.01.02.09.1 02.18.01.02.09.2

у складі 01.49.19

604

02.18.01.02.09.1

Тварини хутрові інші дорослі, живі
Включає тварин дорослих усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

605

02.18.01.02.09.2

Молодняк тварин хутрових інших, живий
Включає молодняк тварин усіх статевих груп.

 

у складі 01.49.19

606

02.18.01.03

Бджоли живі
Включає бджолосім'і, бджоли-пакети, маток бджолиних тощо.

= S 02.18.01.03.01 ё
02.18.01.03.03

у складі 01.49.19

607

02.18.01.03.01

Бджолосім'ї

 

у складі 01.49.19

608

02.18.01.03.02

Бджоли-пакети (рій)

 

у складі 01.49.19

609

02.18.01.03.03

Матка бджолина

 

у складі 01.49.19

610

02.18.01.04

Рептилії (у т. ч. змії і черепахи), розведені на фермах, живі

 

01.49.13

611

02.18.01.05

Олені живі

 

у складі 01.49.19

612

02.18.01.06

Хробаки каліфорнійські та вермикультури інші (крім морських)

 

у складі 01.49.19

613

02.18.01.07

П'явки, розведені на фермах, живі

 

у складі 01.49.19

614

02.18.01.08

Тварини сільськогосподарські живі інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.49.19,
01.44.10

615

02.18.02

Продукція тваринного походження інша

= S 02.18.02.01 ё
02.18.02.12

01.49.2

616

02.18.02.01

Мед натуральний

 

01.49.21

617

02.18.02.02

Равлики живі (крім равликів морських)

 

у складі 01.49.23

618

02.18.02.03

Продукція тваринного походження їстівна інша
Включає також молочко маточне бджолине.

 

01.49.24

619

02.18.02.04

Грена

 

 

620

02.18.02.05

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

 

01.49.25

621

02.18.02.06

Віск і спермацет комах, очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені

= S 02.18.02.06.01
02.18.02.06.02

01.49.26

622

02.18.02.06.01

Віск комах

= S 02.18.02.06.01.1
02.18.02.06.01.2

у складі 01.49.26

623

02.18.02.06.01.1

Віск бджолиний

 

у складі 01.49.26

624

02.18.02.06.01.2

Віск комах інших

 

у складі 01.49.26

625

02.18.02.06.02

Спермацет комах

 

у складі 01.49.26

626

02.18.02.07

Ембріони сільськогосподарських тварин для розмноження

 

01.49.27

627

02.18.02.08

Гній тварин сільськогосподарських і послід птиці свійської необроблені

= S 02.18.02.08.0К 02.18.02.08.06

у складі 01.49.28

628

02.18.02.08.01

Гній великої рогатої худоби необроблений

 

у складі 01.49.28

629

02.18.02.08.02

Гній свиней необроблений

 

у складі 01.49.28

630

02.18.02.08.03

Гній овець і кіз необроблений

 

у складі 01.49.28

631

02.18.02.08.04

Гній коней необроблений
Включає гній, отриманий від коней та інших тварин родини конячих.

 

у складі 01.49.28

632

02.18.02.08.05

Гній сільськогосподарських тварин інших

 

у складі 01.49.28

633

02.18.02.08.06

Послід птиці свійської необроблений
Включає послід від птиці свійської всіх видів (курей, індиків, качок, гусей, цесарок, перепелів, страусів та інших).

 

у складі 01.49.28

634

02.18.02.09

Шкури тварин хутрових сирі, крім шкур ягнят
Включає шкури сирі тварин з цінним хутром кліткового утримання.
Не включає:
- шкури ягнят сирі, див. 02.18.02.10;
- шкури тварин, які отримані в результаті мисливства та відловлювання.

= S 02.18.02.09.01 ё
02.18.02.09.10

01.49.31

635

02.18.02.09.01

Шкури лисиць сирі

 

у складі 01.49.31

636

02.18.02.09.02

Шкури песців сирі

 

у складі 01.49.31

637

02.18.02.09.03

Шкури норок сирі

 

у складі 01.49.31

638

02.18.02.09.04

Шкури нутрій сирі

 

у складі 01.49.31

639

02.18.02.09.05

Шкури соболів сирі

 

у складі 01.49.31

640

02.18.02.09.06

Шкури бобрів сирі

 

у складі 01.49.31

641

02.18.02.09.07

Шкури ондатр сирі

 

у складі 01.49.31

642

02.18.02.09.08

Шкури фреток сирі

 

у складі 01.49.31

643

02.18.02.09.09

Шкури кролів сирі

 

у складі 01.49.31

644

02.18.02.09.10

Шкури тварин хутрових інших сирі

 

у складі 01.49.31

645

02.18.02.10

Шкури ягнят сирі
Включає шкури ягнят каракульських порід сирі.

= S 02.18.02.10.01 ё
02.18.02.10.03

01.49.32

646

02.18.02.10.01

Каракульча

 

у складі 01.49.32

647

02.18.02.10.02

Каракуль

 

у складі 01.49.32

648

02.18.02.10.03

Смушки

 

у складі 01.49.32

649

02.18.02.11

Шкури тварин сільськогосподарських інших сирі
Включає шкури тварин сирі або консервовані, але не оброблені в інший спосіб.

= S 02.18.02.11.01 ё
02.18.02.11.05

01.49.39

650

02.18.02.11.01

Шкури великої рогатої худоби сирі

 

у складі 01.49.39

651

02.18.02.11.02

Шкури коней сирі
Включає шкури, отримані від коней та інших тварин родини конячих.

 

у складі 01.49.39

652

02.18.02.11.03

Шкури овець і кіз сирі
Не включає:
- шкури ягнят каракульських порід, див. 02.18.02.10.

 

у складі 01.49.39

653

02.18.02.11.04

Шкури свиней сирі

 

у складі 01.49.39

654

02.18.02.11.05

Шкіра плазунів сира

 

у складі 01.49.39

655

02.18.02.11.06

Шкури тварин сільськогосподарських інших сирі, н. в. і. у.

 

у складі 01.49.39

656

02.18.02.12

Продукція тваринного походження неїстівна інша

 

у складі 01.49.28

657

03

Послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних)

= S 03.1 ё
03.4

01.6

658

03.1

Послуги допоміжні в рослинництві
Не включає послуги з розподілення води трубопроводами, експлуатації зрошувальних каналів, ландшафтної архітектури, облаштування та догляду за ландшафтом, консультації агрономів і фахівців з економіки сільського господарства, організування виставок і ярмарків сільськогосподарської продукції, захисту від шкідників та інші, не пов'язані з сільським господарством послуги.

= S 03.11 ё
03.18

01.61.10

659

03.11

Послуги з передпосівної підготовки полів

 

у складі 01.61.10

660

03.12

Послуги з сівби та садіння, вирощування, удобрювання культур сільськогосподарських

 

у складі 01.61.10

661

03.13

Послуги із захисту культур сільськогосподарських від хвороб і шкідників, їхнє обприскування, у т. ч. з повітря

 

у складі 01.61.10

662

03.14

Послуги з обрізання дерев плодових і виноградників

 

у складі 01.61.10

663

03.15

Послуги зі збирання врожаю

 

 

664

03.16

Послуги з надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом

 

 

665

03.17

Послуги з експлуатації сільськогосподарського зрошувального устатковання

 

у складі 01.61.10

666

03.18

Послуги допоміжні в рослинництві інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.61.10

667

03.2

Послуги допоміжні у тваринництві
Не включає послуги з надання в оренду приміщень виключно для утримання тварин, консультації зоотехніків і фахівців з економіки сільського господарства, вакцинації тварин та інші ветеринарні послуги, з їзди верхи у розважальних цілях, з утримання та догляду за тваринами - домашніми улюбленцями.

= S 03.21 ё
03.27

01.62.10

668

03.21

Послуги зі стимулювання розведення та зростання продуктивності тварин

 

у складі 01.62.10

669

03.22

Послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, вихолощування свійської птиці, сортування яєць тощо

 

у складі 01.62.10

670

03.23

Послуги зі стриження овець

 

у складі 01.62.10

671

03.24

Послуги з утримання і догляду за тваринами сільськогосподарськими

 

у складі 01.62.10

672

03.25

Послуги з очищення тваринницьких приміщень (пташників, свинарників тощо)

 

у складі 01.62.10

673

03.26

Послуги з запліднення тварин сільськогосподарських

 

у складі 01.62.10

674

03.27

Послуги допоміжні в тваринництві інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.62.10

675

03.3

Послуги післяурожайні
Не включає послуги з підготування сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробником (див. 01.1 і 01.2), видалення черешків і повторного сушіння тютюну як частини процесу виробництва виробів тютюнових, маркетингові послуги торгових представників і кооперативних організацій, оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною.

= S 03.31 ё
03.32

01.63.10

676

03.31

Послуги з підготування сільськогосподарських культур до первісної реалізації
Включає послуги з очищення, підрізування, сортування, дезінфікування, сушіння, лущення тощо.

 

у складі 01.63.10

677

03.32

Послуги післяурожайні інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.63.10

678

03.4

Послуги з оброблення насіння для відтворення
Не включає послуги з вирощування насіння сільськогосподарських культур (див. 01.1 і 01.2), перероблення насіння на олію, наукових досліджень з метою вдосконалення або модифікації нових видів насіння.

= S 03.41 ё
03.45

01.64.10

679

03.41

Послуги з підвищення якості насіння, у т. ч. послуги з оброблення генетично модифікованого насіння

 

у складі 01.64.10

680

03.42

Послуги з очищення насіння від стороннього матеріалу, видалення насіння, зіпсованого механічно або комахами, а також недозрілого насіння

 

у складі 01.64.10

681

03.43

Послуги зі зменшення вологості насіння до рівня, безпечного для його зберігання

 

у складі 01.64.10

682

03.44

Послуги з сушіння, очищення, сортування й оброблення насіння для продажу

 

у складі 01.64.10

683

03.45

Послуги з оброблення насіння для відтворення інші, н. в. і. у.

 

у складі 01.64.10

 

ЗВЕДЕНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ГРУПУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

N п/п

Код групування

Назва продукції сільського господарства

Формування кодів НПСГ

003

01.11

Культури зернові та зернобобові

 

701

01.11.110

Культури зернові та зернобобові (без кукурудзи)

= S 01.11.01
01.11.03 ё
01.11.12

702

01.11.120

Культури зернові та зернобобові озимі на зерно та зелений корм

 

703

01.11.120.01

Культури зернові та зернобобові озимі на зерно

= S 01.11.01.01
01.11.03.01
01.11.04.02
01.11.05.01

704

01.11.120.02

Культури зернові та зернобобові озимі на зелений корм

 

705

01.11.130

Культури зернові та зернобобові ярі

= S 01.11.01.02
01.11.02
01.11.03.02
01.11.04.02
01.11.05.02
01.11.06 ё
01.11.12

706

01.11.140

Культури зернові та зернобобові фуражні

 

707

01.11.150

Культури зернові та зернобобові продовольчі

 

123

01.13

Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби

 

709

01.13.110

Картопля продовольча рання

 

710

01.13.120

Картопля продовольча пізня

 

711

01.13.130

Картопля продовольча інша

 

712

01.13.210

Культури овочеві та культури баштанні продовольчі

= S 01.13.02
01.13.03

713

01.13.220

Культури овочеві закритого ґрунту

 

714

01.13.230

Культури овочеві відкритого ґрунту

 

715

01.13.240

Гарбузи столові та кабачки столові

= S 01.13.02.02.06
01.13.02.02.07

716

01.13.250

Капуста всяка рання

 

717

01.13.260

Капуста всяка пізня

 

718

01.13.270

Морква столова рання

 

719

01.13.280

Буряк столовий ранній

 

216

01.14

Культури кормові

 

721

01.14.110

Коренеплоди кормові, включаючи цукрові буряки

= S 01.14.01.01
01.14.01.02

722

01.14.120

Коренеплоди кормові та коренеплоди кормові баштанні

= S 01.14.01
01.14.02

723

01.14.130

Силос з культур кормових

 

724

01.14.140

Сінаж з культур кормових

 

319

01.2

Культури багаторічні

 

726

01.20.210

Культури плодові та ягідні

= S 01.21
01.22

412

02.11

Велика рогата худоба жива та продукція її відтворення

 

728

02.11.110

Велика рогата худоба молочних порід жива

 

729

02.11.110.01

Корови-годувальниці молочних порід живі

 

730

02.11.120

Велика рогата худоба м'ясних порід жива

 

442

02.12

Свині живі

 

732

02.12.110

Поросята до 20 кг

 

733

02.12.120

Поросята від 20 до 50 кг

 

734

02.12.130

Свині від 50 до 80 кг

 

735

02.12.140

Свині від 80 до 110 кг

 

736

02.12.150

Свині понад 110 кг

 

456

02.13.01.01

Вівці живі

 

738

02.13.110

Вівці тонкорунні живі

 

739

02.13.120

Вівці напівтонкорунні живі

 

740

02.13.130

Вівці напівгрубововні живі

 

741

02.13.140

Вівці грубововні живі

 

742

02.13.150

Вівці каракульські живі

 

743

02.13.150.01

Вівцематки каракульські живі

 

744

02.15.100

Молоко сире встановленої базисної жирності

у складі 02.15

745

02.15.100.01

Молоко сире екстра

 

746

02.15.100.02

Молоко сире вищого ґатунку

 

747

02.15.100.03

Молоко сире першого ґатунку

 

748

02.15.100.04

Молоко сире другого ґатунку

 

749

02.15.100.05

Молоко сире неґатункове

 

750

02.15.200

Молоко сире незбиране у натуральному виразі охолоджене до 10° C

 

514

02.17

Птиця свійська жива та яйця птиці свійської

 

751

02.17.110

Качки та індокачки живі

= S 02.17.01.04
02.17.01.05

752

02.17.210

Яйця птиці свійської всіх видів для інкубації

 

900

 

Продукція сільського господарства

= S 01
02
03

 

ГРУПУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ЗА ЯКІСТЮ

N п/п

Код групування

Назва продукції сільського господарства

Формування кодів НПСГ

005

01.11.01

Пшениця

01.11.01

800

01.11.01.100

Пшениця тверда

= S 01.11.01.01.01
01.11.01.02.01

801

01.11.01.100.1

Пшениця тверда 1 класу

 

802

01.11.01.100.2

Пшениця тверда 2 класу

 

803

01.11.01.100.3

Пшениця тверда 3 класу

 

804

01.11.01.100.4

Пшениця тверда 4 класу

 

805

01.11.01.100.5

Пшениця тверда 5 класу

 

806

01.11.01.200

Пшениця, крім пшениці твердої

= S 01.11.01.01.02
01.11.01.02.02

807

01.11.01.200.1

Пшениця, крім пшениці твердої, 1 класу

 

808

01.11.01.200.2

Пшениця, крім пшениці твердої, 2 класу

 

809

01.11.01.200.3

Пшениця, крім пшениці твердої, 3 класу

 

810

01.11.01.200.4

Пшениця, крім пшениці твердої, 4 класу

 

811

01.11.01.200.5

Пшениця, крім пшениці твердої, 5 класу

 

812

01.11.01.200.6

Пшениця, крім пшениці твердої, 6 класу

 

012

01.11.02

Кукурудза на зерно

01.11.02

813

01.11.02.100

Кукурудза 1 класу

 

814

01.11.02.200

Кукурудза 2 класу

 

815

01.11.02.300

Кукурудза 3 класу

 

013

01.11.03

Ячмінь

01.11.03

816

01.11.03.100

Ячмінь пивоварний

 

817

01.11.03.100.1

Ячмінь пивоварний 1 класу

 

818

01.11.03.100.2

Ячмінь пивоварний 2 класу

 

819

01.11.03.200

Ячмінь товарний

 

820

01.11.03.200.1

Ячмінь товарний 1 класу

 

821

01.11.03.200.2

Ячмінь товарний 2 класу

 

822

01.11.03.200.3

Ячмінь товарний 3 класу

 

016

01.11.04

Жито

01.11.04

823

01.11.04.100

Жито 1 класу

 

824

01.11.04.200

Жито 2 класу

 

825

01.11.04.300

Жито 3 класу

 

826

01.11.04.400

Жито 4 класу

 

022

01.11.06

Овес

01.11.06

827

01.11.06.100

Овес 1 класу

 

828

01.11.06.200

Овес 2 класу

 

829

01.11.06.300

Овес 3 класу

 

830

01.11.06.400

Овес 4 класу

 

023

01.11.07

Гречка

01.11.07

831

01.11.07.100

Гречка 1 класу

 

832

01.11.07.200

Гречка 2 класу

 

833

01.11.07.300

Гречка 3 класу

 

025

01.11.09

Просо

01.11.09

834

01.11.09.100

Просо 1 класу

 

835

01.11.09.200

Просо 2 класу

 

836

01.11.09.300

Просо 3 класу

 

026

01.11.10

Рис

01.11.10

837

01.11.10.100

Рис вищого класу

 

838

01.11.10.200

Рис 1 класу

 

839

01.11.10.300

Рис 2 класу

 

840

01.11.10.400

Рис 3 класу

 

033

01.11.12.05

Горох сушений

01.11.12.05

841

01.11.12.05.100

Горох 1 класу

 

842

01.11.12.05.200

Горох 2 класу

 

843

01.11.12.05.300

Горох 3 класу

 

047

01.12.01.06

Насіння ріпаку й кользи

01.12.01.06

844

01.12.01.06.100

Ріпак і кольза вищого класу

 

845

01.12.01.06.200

Ріпак і кольза 1 класу

 

846

01.12.01.06.300

Ріпак і кольза 2 класу

 

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ СКП-2011 І НПСГ

СКП-2011

Назва продукції СКП-2011

Код НПСГ

01.11.11

Пшениця тверда

= S 01.11.01.01.01
01.11.01.02.01

01.11.12

Пшениця, крім пшениці твердої

= S 01.11.01.01.02
01.11.01.02.02

01.11.20

Кукурудза

01.11.02

01.11.31

Ячмінь

01.11.03

01.11.32

Жито

01.11.04

01.11.33

Овес

01.11.06

01.11.41

Сорго

01.11.08

01.11.42

Просо

01.11.09

01.11.49

Культури зернові інші (у т. ч. гречка, тритикале тощо)

= S 01.11.05
01.11.07
01.11.11

01.11.50

Солома та полова культур зернових

01.18.01

01.11.61

Квасоля зелена

01.13.02.05.01

01.11.62

Горох зелений

01.13.02.05.02

01.11.69

Овочі бобові зелені інші

= S 01.13.02.05.03 ё
01.13.02.05.05

01.11.71

Квасоля сушена

01.11.12.01

01.11.72

Боби кінські сушені

01.11.12.02

01.11.73

Нут сушений

01.11.12.03

01.11.74

Сочевиця сушена

01.11.12.04

01.11.75

Горох сушений

01.11.12.05

01.11.79

Овочі бобові сушені, н. в. і. у.

= S 01.11.12.06 ё
01.11.12.09

01.11.81

Соя (боби)

01.12.01.01

01.11.82

Арахіс нелущений

01.12.01.02

01.11.83

Арахіс лущений

01.11.84

Насіння бавовника

01.12.01.03

01.11.91

Насіння льону

01.12.01.04

01.11.92

Насіння гірчиці

01.12.01.05

01.11.93

Насіння ріпаку й кользи

01.12.01.06

01.11.94

Насіння кунжуту

01.12.01.07

01.11.95

Насіння соняшника

01.12.01.08

01.11.99

Насіння культур олійних інших, н. в. і. у.

= S 01.12.01.09 ё
01.12.01.14

01.12.10

Рис нелущений

01.11.10

01.13.11

Спаржа

01.13.02.01.01

01.13.12

Капуста

01.13.02.01.02 ё
01.13.02.01.02.1

01.13.13

Капуста цвітна та капуста броколі

01.13.02.01.02.1

01.13.14

Салат-латук

01.13.02.01.03

01.13.15

Цикорій

01.13.02.01.04

01.13.16

Шпинат

01.13.02.01.05

01.13.17

Артишоки

01.13.02.01.06

01.13.19

Овочі листкові та стеблові, інші

= S 01.13.02.01.07 ё
01.13.02.01.11

01.13.21

Кавуни

01.13.03.01

01.13.29

Культури баштанні інші

= S 01.13.03.02
01.13.03.03

01.13.31

Перець стручковий чилійський та інший, зелені (тільки роду Capsicum)

= S 01.13.02.02.01
01.13.02.02.02

01.13.32

Огірки та корнішони

01.13.02.02.03

01.13.33

Баклажани

01.13.02.02.04

01.13.34

Помідори

01.13.02.02.05

01.13.39

Культури овочеві плодові інші, н. в. і. у.

= S 01.13.02.02.06 ё
01.13.02.02.10

01.13.41

Морква та ріпа

= S 01.13.02.05.01
01.13.02.05.02

01.13.42

Часник

01.13.02.03.01

01.13.43

Цибуля

01.13.02.03.02

01.13.44

Цибуля-порей та овочі цибулинні інші

01.13.02.03.03

01.13.49

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні інші (з низьким вмістом крохмалю та інуліну)

= S 01.13.02.05.03 ё
01.13.02.05.11

01.13.51

Картопля

01.13.01.01

01.13.52

Картопля солодка

01.13.01.02

01.13.53

Маніок

01.13.01.03

01.13.59

Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну, інші

01.13.01.04

01.13.60

Насіння культур овочевих, крім насіння буряку кормового

01.13.04.01

01.13.71

Буряк цукровий

01.12.03.01

01.13.72

Насіння буряка цукрового

01.12.03.02

01.13.80

Гриби та трюфелі

01.13.05

01.13.90

Овочі свіжі, н. в. і. у.

01.13.02.07

01.14.10

Тростина цукрова

01.12.04

01.15.10

Тютюн необроблений

01.12.07.01

01.16.11

Бавовна, очищена чи не очищена від насіння

01.12.02.01

01.16.12

Джут, кенаф та волокна текстильні луб'яні інші, сирі чи вимочені, крім льону, конопель і рами

01.12.02.02

01.16.19

Льон, коноплі та культури прядивні інші, н. в. і. у.

= S 01.12.02.03 ё
01.12.02.05

01.19.10

Культури кормові

01.14

01.19.21

Квіти зрізані та квіти в бутонах

01.15.01

01.19.22

Насіння квітів

01.15.02

01.19.31

Насіння буряку кормового, насіння культур кормових інших

01.14.10.01

01.19.39

Сировина рослинна, н. в. і. у.

= S 01.12.07.02
01.12.10
01.12.11
01.18

01.21.11

Виноград столовий

01.25.01

01.21.12

Виноград інший, свіжий

= S 01.25.02
01.25.03

01.22.11

Авокадо

01.21.03.01

01.22.12

Банани, плантайни та плоди подібні

01.21.03.02

01.22.13

Фініки

01.21.03.03

01.22.14

Інжир

01.21.03.04

01.22.19

Плоди культур тропічних і субтропічних, інших

= S 01.21.03.05
01.21.03.06

01.23.11

Помело та грейпфрути

01.23.01

01.23.12

Лимони та лайми

01.23.02

01.23.13

Апельсини

01.23.03

01.23.14

Танжерини, мандарини та клементини

01.23.04

01.23.19

Плоди цитрусових культур інші

01.23.05

01.24.10

Яблука

01.21.01.01

01.24.21

Груші

01.21.01.02

01.24.22

Айва

01.21.01.03

01.24.23

Абрикоси

01.21.02.01

01.24.24

Вишні, черешні

01.21.02.02

01.24.25

Персики

01.21.02.03.01

01.24.26

Нектарини

01.21.02.03.02

01.24.27

Сливи

01.21.02.04.01

01.24.28

Терен

01.21.02.04.02

01.24.29

Плоди культур зерняткових і кісточкових інших, н. в. і. у.

= S 01.21.01.04
01.21.02.05 ё
01.21.02.08

01.25.11

Ківі

01.22.10

01.25.12

Малина

01.22.01

01.25.13

Суниці та полуниці

01.22.02

01.25.19

Ягоди інші, плоди рослин роду Vaccinium, н. в. і. у.

= S 01.22.03 ё
01.22.09
01.22.11 ё
01.22.13

01.25.20

Насіння культур плодових

01.29.01

01.25.31

Мигдаль

01.24.01

01.25.32

Каштани

01.24.02

01.25.33

Фундук (ліщина)

01.24.03

01.25.34

Фісташки

01.24.04

01.25.35

Горіхи волоські

01.24.05

01.25.39

Горіхи інші (крім горіхів їстівних дикорослих, арахісу та горіхів кокосових)

01.24.06

01.25.90

Плоди інші, н. в. і. у.

01.26

01.26.11

Маслини столові

01.27.01.01

01.26.12

Маслини для виготовлення оливкової олії

01.27.01.02

01.26.20

Горіхи кокосові

01.27.02

01.26.90

Плоди культур олійних інші

01.27.03

01.27.11

Кава в зернах несмажена

01.28.01.01

01.27.12

Листя чаю

01.28.01.02

01.27.13

Листя мате

01.28.01.03

01.27.14

Какао-боби

01.28.01.04

01.28.11

Перець (тільки роду Piper) необроблений

01.12.05.01

01.28.12

Перець стручковий чилійський та інший, сушений (тільки роду Capsicum), необроблений

 

01.28.13

Горіх мускатний, маціс і кардамон, необроблені

01.12.05.02

01.28.14

Аніс, бад'ян, коріандр, кмин, фенхель, ягоди ялівцю, необроблені

01.12.05.03

01.28.15

Кориця (роду Canella) необроблена

01.12.05.04

01.28.16

Гвоздика (плоди цілі) необроблена

01.12.05.05

01.28.17

Імбир сушений необроблений

01.12.05.06

01.28.18

Ваніль необроблена

01.12.05.07

01.28.19

Прянощі необроблені інші

= S 01.12.05.08 ё
01.12.05.10

01.28.20

Шишки хмелю

01.12.09

01.28.30

Рослини, що їх використовують переважно в парфумерії, фармацевтиці чи як інсектициди, фунгіциди тощо

01.12.06

01.29.10

Каучук натуральний

01.28.02

01.29.20

Дерева різдвяні зрізані

01.28.03

01.29.30

Матеріали рослинного походження, що їх використовують переважно для плетіння, набивання, фарбування чи дублення

01.18.02

01.30.10

Матеріал садивний: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці та вусики; міцелій грибів

= S 01.16
01.17

01.41.10

Велика рогата худоба молочних порід жива

02.11.01.02.01
у складі 02.11.01.03
у складі 02.11.01.05 ё
02.11.01.09

01.41.20

Молоко великої рогатої худоби молочних порід сире

02.15.01.01.01

01.42.11

Велика рогата худоба інша та буйволи, крім молодняку, живі

= S 02.11.01.01 ё
02.11.01.02.02
у складі 02.11.01.03
02.11.01.04
02.11.02.01
02.11.03.01
02.11.04.01

01.42.12

Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, живий

= S 02.11.01.05 ё
02.11.01.09
02.11.02.02
02.11.03.02
02.11.04.02

01.42.20

Сперма великої рогатої худоби та буйволів

02.11.05.01

01.43.10

Коні та інші тварини родини конячих, живі

02.14

01.44.10

Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі

у складі 02.18.01.08

01.45.11

Вівці живі

02.13.01.01

01.45.12

Кози живі

02.13.01.02

01.45.21

Молоко овець сире

02.15.02

01.45.22

Молоко кіз сире

02.15.03

01.45.30

Вовна овець і кіз стрижена, немита, у т. ч. вовна мита в руні

02.13.02

01.46.10

Свині живі

02.12.01

01.47.11

Кури живі

02.17.01.01

01.47.12

Індики живі

02.17.01.02

01.47.13

Гуси живі

02.17.01.03

01.47.14

Качки та цесарки, живі

= S 02.17.01.04 ё
02.17.01.06

01.47.21

Яйця курячі в шкаралупі свіжі

02.17.02.01

01.47.22

Яйця іншої птиці в шкаралупі свіжі

= S 02.17.02.02 ё
02.17.02.07

01.47.23

Яйця для інкубації

у складі 02.17.02

01.49.11

Кролі живі

02.18.01.01

01.49.12

Птиця свійська, н. в. і. у., жива

= S 02.17.01.07 ё
02.17.01.10

01.49.13

Рептилії (у т. ч. змії і черепахи), розведені на фермах, живі

02.18.01.04

01.49.19

Тварини сільськогосподарські інші, н. в. і. у., живі

= S 02.18.01.02
02.18.01.03
02.18.01.05 ё
02.18.01.08

01.49.21

Мед натуральний

02.18.02.01

01.49.22

Молоко сире, н. в. і. у.

= S 02.15.04
02.15.05

01.49.23

Равлики живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, солені чи в розсолі, крім равликів морських

02.18.02.02

01.49.24

Продукція тваринного походження їстівна, н. в. і. у.

02.18.02.03

01.49.25

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

02.18.02.05

01.49.26

Віск і спермацет комах, очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені

02.18.02.06

01.49.27

Ембріони тварин для розмноження

02.18.02.07

01.49.28

Продукція тваринного походження неїстівна, н. в. і. у.

= S 02.16
02.18.02.08
02.18.02.11
02.18.02.12

01.49.31

Шкури тварин хутрових сирі, крім шкур ягнят (смушок)

02.18.02.09

01.49.32

Шкури ягнят сирі (смушки)

02.18.02.10

01.49.39

Шкури тварин необроблені, н. в. і. у. (сирі або консервовані, але не оброблені в інший спосіб)

02.18.02.11

01.61.10

Послуги допоміжні в рослинництві

03.1

01.62.10

Послуги допоміжні у тваринництві

03.2

01.63.10

Послуги післяурожайні

03.3

01.63.10

Послуги з оброблення насіння для відтворення

03.4

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України "Про державну статистику" N 2657-XI від 2 жовтня 1992 року (у редакції Закону N 1922-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 362; зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 - Назва з титул. екрана.

2. Указ Президента України від 06.04.2011 N 396/2011 "Про Державну службу статистики України" [Електронний ресурс] - http://zakonl.rada. gov.ua/laws/show/396/2011 - Назва з титул, екрана.

3. Наказ Державного комітету статистики України від 14.06.2010 N 216 "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ prcdk/prcddos.htm - Назва з титул, екрана.

4. Наказ Державного комітету статистики України від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dcs-in/publication/content/1871 - Назва з титул, екрана.

5. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat. gov.ua/klasf/klasif/kved.rar - Назва з титул, екрана.

6. Статистична класифікація продукції (СКП-2011) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/ klasf/klasif/skp.rar - Назва з титул, екрана.

 

ЛИГА Закон

 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи