Указ МинАП "Об утверждении формы форвардного биржевого контракта"

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


                            Н А К А З

                         21.02.2008  N 77

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 березня 2008 р.
                                      за N 204/14895


                      Про затвердження форми
                 форвардного біржового контракту


     Відповідно до статті 10 Закону України "Про  зерно  та  ринок
зерна в Україні"( 37-15 ), Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України"( 1877-15 ),  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  16.05.2007  N  736 (  736-2007-п  ) "Про
запровадження державних форвардних закупівель зерна" та  постанови
Кабінету  Міністрів України від 06.02.2008 N 36( 36-2008-п ) "Про
затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання  на
2008/09 маркетинговий рік" Н А К А З У Ю:

     1. Аграрному   фонду   (Іванишин   В.В.)  розпочати  державні
форвардні закупівлі продовольчого зерна для формування  державного
продовольчого резерву.

     2. Затвердити   форму   форвардного  біржового  контракту  на
закупівлю Аграрним фондом зерна, що додається.

     3. Департаменту фінансів  (Зуб  Г.І.)  передбачити  виділення
коштів  з  Державного  бюджету  України  на  відповідний  рік  для
формування   державного   продовольчого   резерву,   зокрема   для
проведення Аграрним фондом державних форвардних закупівель зерна.

     4. Департаменту   розвитку   аграрного  ринку  (Розгон  А.В.)
забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до
Міністерства юстиції України.

     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Гадзало Я.М.

В.о. Міністра                                       Б.К.Супіханов


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      21.02.2008  N 77

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Директор Аграрної біржі
                                      ____________________________
                                      (підпис)(ініціали, прізвище)

                                      М.П.

                                      "___"____________ 200__ року


                              ФОРМА
                 форвардного біржового контракту
                на закупівлю Аграрним фондом зерна


------------------------------------------------------------------
|"___"_____________ 200__ р.   м. _______________   N __________ |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
------------------------------------------------------------------

     Аграрний фонд  (далі  -  Покупець)  в  особі  Брокера-покупця
______________________________________________, що діє на підставі
договору-доручення від ___________________ N ______ та довіреності
від ___________________________ N _____________, з одного боку, та
сільськогосподарський  товаровиробник  зерна  (далі  -  Продавець)
________________________________________________________________ в
особі Брокера-продавця _______________________________________, що
діє на підставі договору-доручення від ________________ N ________
та довіреності від ______________________ N ______, з іншого боку,
(далі -  Сторони),  уклали  даний  форвардний  біржовий   контракт
(далі - Контракт) про таке:

                       1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

     1.1. В  порядку  та  на  умовах  даного  Контракту  Продавець
передає Покупцю у власність товар: ___________________________, що
відповідає ДСТУ _______________________ (далі - Товар), а Покупець
зобов'язується прийняти Товар та оплатити його.

     1.2. Кількість (тонн): ________________ (___________________)

     1.3. Місяць поставки: _________________________________ року.

     1.4. Базис поставки: _______________________________________.

     1.5. Ціна за одиницю Товару (тонну) на базисі поставки ______
(_________________________) гривень.

     1.6. Вартість Товару всього _________________________________
(____________________) гривень, у тому числі ПДВ _________________
гривень.

                    2. ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ

     2.1. Брокер-продавець   поставляє  Брокеру-покупцю  Товар  на
базисі поставки ______________________________ (місце) в термін до
"___"_____________ 200___ р.

     2.2. Поставка  вважається здійсненою в момент підписання акта
приймання-передавання Товару на базисі поставки відповідно до умов
цього Контракту.

                         3. ДОКУМЕНТАЦІЯ

     3.1. Брокер-продавець  на  момент  укладення  Контракту надає
таку відповідну документацію:
     довідку про  відсутність  непогашеного  податкового  боргу із
сплати загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів),
уключаючи  внески  до  Пенсійного фонду України чи відрахування до
фондів загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування
(крім тих сум,  сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно
до законодавства);
     довідку про   відсутність   простроченої   заборгованості  за
будь-якими  видами  бюджетної  позики  або  за  іншими   кредитами
(позиками);
     довідку з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб   та
фізичних  осіб - підприємців про відсутність запису про припинення
діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації та  визнання
юридичної особи банкрутом;
     нотаріально засвідчену   копію   свідоцтва    про    державну
реєстрацію  та  довідку  органу державної статистики про включення
товаровиробника  до  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та
організацій України;
     копію свідоцтва про реєстрацію  платника  податку  на  додану
вартість;
     довідку про  посівні  площі  зернових,  видану  та   завірену
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації;
     нотаріально засвідчений договір  застави  майбутнього  врожаю
між  Продавцем  та  Покупцем  або  нотаріально засвідчений договір
застави зерна,  що  перебуває  у  власності  товаровиробника,  або
подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави;
     нотаріально засвідчену    копію     договору     комплексного
страхування  ризиків загибелі (втрати) зерна майбутнього врожаю на
користь Аграрного фонду або нотаріально засвідчену копію  договору
страхування  зерна,  що перебуває у власності товаровиробника та є
предметом  застави,  копію   платіжного   доручення   про   сплату
страхового внеску, засвідчену банком.

     3.2. Остаточний  розрахунок  з  Продавцем  за умови виконання
Контракту  в  повному  обсязі  проводиться  Покупцем  на  підставі
наявності таких документів:
     договору складського зберігання зерна між зерновим (товарним)
складом та Покупцем;
     складських документів на  зерно,  поставлене  суб'єктом  його
зберігання;
     акта приймання-передавання на весь обсяг зерна;
     картки аналізу зерна;
     сертифіката якості зерна;
     податкових накладних  на  залишок  суми  вартості  зерна,  не
оплаченої за контрактом.

               4. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР АГРАРНОЇ БІРЖІ

     4.1. Реєстраційний  збір  Аграрної  біржі  є  обов'язковим  і
сплачується  Продавцем  протягом двох робочих днів після укладання
Контракту.

     4.2. Реєстраційний    збір    Аграрної     біржі     складає:
___________ гривень, у тому числі ПДВ _____________ гривень.

     4.3. Реквізити Аграрної біржі:
     Місцезнаходження ____________________________________________
     Поточний рахунок ____________________________________________
     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________
     в ___________________________________________________________
     МФО _________________________________________________________

                      5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     5.1. Розрахунки за цим Контрактом здійснюються через поточний
рахунок Аграрної біржі.

     5.2. Покупець  протягом  3  робочих  днів з моменту укладання
Контракту на торгах  Аграрної  біржі  зобов'язується  перерахувати
кошти  (авансовий  платіж)  на  поточний  рахунок Аграрної біржі в
розмірі 50% від суми Контракту.

     5.3. Аграрна біржа перераховує  кошти  (авансовий  платіж)  у
розмірі  50%  від  суми  Контракту на поточний рахунок Продавця не
пізніше наступного дня з дня надходження  коштів  на  її  поточний
рахунок.

     5.4. Продавець  у день надходження авансового платежу на свій
поточний рахунок видає Покупцю податкову  накладну  на  відповідну
суму.

     5.5. Остаточний  розрахунок  здійснюється  протягом 3 робочих
днів після  поставки  Товару  відповідно  до  цього  Контракту  та
надання документів, передбачених пунктом 3.2 Контракту.

              6. ДОДАТКОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

     6.1. Брокер-продавець зобов'язаний повідомити Брокера-покупця
про всі права третіх осіб на товар,  що продається (право  застави
тощо).  У  разі  невиконання цієї вимоги Брокер-покупець має право
вимагати розірвання Контракту, якщо він не знав і не міг знати про
права третіх осіб на товар.

     6.2. Якщо  третя  особа  на підставах,  що виникли до продажу
товару,  пред'явить  до  Брокера-покупця  позов  про  витребування
товару, Брокер-покупець повинен повідомити про це Брокера-продавця
та подати клопотання про залучення його до участі у справі.

     6.3. Правочин щодо звільнення Продавця  від  відповідальності
або щодо її обмеження у разі витребування Товару в Покупця третьою
особою є нікчемним.

     6.4. У  разі  порушення   Продавцем   умов   Контракту   щодо
асортименту  Товару  застосовуються  правові  наслідки  статті 672
Цивільного кодексу України.

     6.5. Сторона,  яка наперед знає,  що вона не  зможе  виконати
своїх  зобов'язань,  повинна  письмово  повідомити  про  це  другу
Сторону не пізніше ніж за два тижні до терміну поставки товару.

     6.6. Якщо зустрічне виконання зобов'язань здійснено однією із
Сторін,   незважаючи   на   невиконання   другою   Стороною  своїх
зобов'язань,  друга Сторона повинна виконати свої зобов'язання  за
цим Контрактом.

     6.7. У  разі  невиконання  однією із Сторін своїх зобов'язань
або за наявності очевидних підстав уважати,  що  вона  не  виконає
своїх  зобов'язань  у  встановлений  строк  або  виконає його не в
повному обсязі,  друга Сторона має право зупинити виконання  своїх
зобов'язань,  відмовитися  від їх виконання частково або в повному
обсязі.

                    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     7.1. У разі невиконання (неналежного виконання) або  затримки
виконання    будь-якої    з   вимог   Контракту   Сторони   несуть
відповідальність згідно із законодавством.

     7.2. За невиконання Продавцем  умов  Контракту  щодо  обсягів
поставки ним сплачується штраф у розмірі ______ відсотків вартості
недопоставленого Товару.

     7.3. Директори регіональних відділень Покупця відповідають за
перевірку достовірності    та    повноти    даних,    передбачених
пунктами 3.1 та 3.2 цього Контракту.

     7.4. У разі порушення Покупцем строків  оплати,  установлених
пунктами  5.2  та  5.5  цього  Контракту,  Покупець сплачує пеню у
розмірі _____ облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної
оплати від вартості простроченого платежу.

     7.5. У  разі  виконання  Покупцем  пункту  5.2 та невиконання
Продавцем пункту 2.1 цього Контракту з Продавця стягується пеня  у
розмірі _______ відсотка вартості недопоставленого Товару, з якого
допущено прострочення виконання за кожен день прострочення,  а  за
прострочення  понад  тридцять  днів  додатково  стягується штраф у
розмірі _______ відсотків указаної вартості.

     7.6. Брокер-продавець та Брокер-покупець забезпечують належне
виконання  їх  клієнтами  всіх  зобов'язань,  що випливають з умов
цього Контракту.

     7.7. Сторони забезпечують достовірність реквізитів,  указаних
у цьому Контракті.

                  8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

     8.1. Сторони  звільняються  від відповідальності за неналежне
виконання зобов'язань   унаслідок   обставин   непереборної   сили
(форс-мажор) за умови,  що дані обставини сталися не з вини Сторін
та  безпосередньо  вплинули  на  своєчасне  виконання   договірних
зобов'язань.
     У цьому  разі  термін  виконання   зобов'язань   переноситься
відповідно до терміну дії зазначених обставин,  про що укладається
відповідний договір.

     8.2. Сторона,  для  якої  склалися  такі  умови,  повинна   в
короткий строк, але не пізніше 5 днів, повідомити іншу Сторону про
настання  і  припинення  обставин,  які  перешкоджають   виконанню
договірних зобов'язань.

     8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання
або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє  Сторону
права посилатися на дані обставини.

     8.4. Якщо  обставини  непереборної  сили  діють  більше трьох
місяців, то     такий      факт      підтверджується      довідкою
Торгово-промислової палати України.

                       9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

     9.1. Усі спори,  що виникають з цього Контракту або пов'язані
з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

     9.2. Якщо  відповідний   спір   неможливо   вирішити   шляхом
переговорів, він вирішується в судовому порядку.

     9.3. Суперечки,   що   виникають  між  Брокером-продавцем  та
Брокером-покупцем  під  час  укладання  та  виконання   Контракту,
вирішуються  біржовим  арбітражем  Аграрної біржі.  Надалі рішення
біржового арбітражу Аграрної біржі може бути оскаржене в  суді  на
загальних підставах.

                          10. ІНШІ УМОВИ

     10.1. Розірвання   Контракту  в  односторонньому  порядку  не
допускається,  крім випадків, що передбачені законодавством та цим
Контрактом.

     10.2. Покупець  має право в односторонньому порядку розірвати
Контракт у разі недостатнього фінансування видатків на  здійснення
форвардних закупівель.

     10.3. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання
Сторонами та реєстрації на Аграрній біржі і діє до ______________.

     10.4. Цей Контракт укладений українською мовою  у  5  (п'яти)
примірниках,  які  мають  однакову юридичну силу та розподіляються
таким чином:  по одному примірнику для Покупця, Продавця, Аграрної
біржі, Брокера - покупця, Брокера - продавця.

     10.5. Відносини   між   Сторонами,  що  не  врегульовані  цим
Контрактом, регламентуються законодавством.

     10.6. Після  остаточного  розрахунку  за  Контрактом  Аграрна
біржа здійснює його затвердження.

             11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

-------------------------------------------------------------------------------
|              ПРОДАВЕЦЬ:                             |                ПОКУПЕЦЬ:             
|_____________________________________ |_____________________________________ 
|місцезнаходження: ___________________   |місцезнаходження: ___________________
|_____________________________________ |_____________________________________ 
|ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______     |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______ 
|поточний рахунок N __________________   |реєстраційний рахунок N _____________ 
|в ___________________________________  |в ___________________________________ 
|МФО _________________________________ |МФО _________________________________ 
|                                                            |                  М.П.                
|--------------------------------------+--------------------------------------
|                                                            |                                      
|--------------------------------------+--------------------------------------
|           БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ:                     |            БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ:          
|_____________________________________ | ____________________________________ 
|місцезнаходження: ___________________   |     (прізвище, ім'я, по батькові)               
|_____________________________________ | ____________________________________ 
|ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______     |               (підпис)               
|поточний рахунок N __________________   |                                      
|в ___________________________________  |                                      
|МФО _________________________________|                                      
|телефон/факс ________________________ |                                     
|підпис ______________________________   |                                      
|                 М.П.                                     |                                      
|--------------------------------------+-------------------------------------
|ЗАРЕЄСТРОВАНО АГРАРНОЮ БІРЖЕЮ          |ПЕРЕВІРЕНО                            
|                                                            |                                      
|Уповноважена особа Аграрної біржі           |Директор регіонального відділення     
|                                                            |Аграрного фонду                       
|_____________________________________ |_____________________________________ 
|(підпис)        (ініціали, прізвище)              |(підпис)        (ініціали, прізвище)  
|                                                            |                                      
|Дата                                                      |Дата                                  
|                 М.П.                                     |                  М.П.                
-------------------------------------------------------------------------------
 

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи