Закон украины "О зерне и рынке зерна в Украине"

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про зерно та ринок зерна в Україні
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 35, ст.258 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.403 N 2611-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.351 N 547-V від 09.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.104 N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 )
 
Цей Закон визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.

 
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) акредитовані біржі - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки;
2) виробництво зерна - діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства;
( Пункт 3 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 4 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
5) Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого становить не менше 75 відсотків, яке визначене на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України на реалізацію міжнародних договорів із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки;
( Пункт 6 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 7 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 8 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 9 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
10) зберігання зерна - комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна;
11) зерно - плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей;
12) зерно продовольче - зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктів;
13) зерно технічного призначення - зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо);
14) зерно фуражне - зерно групи фуражних та інших зернових культур, призначене для годівлі худоби та птиці у вигляді комбікормів, дерті тощо;
15) зерновий склад - юридична особа, що має на праві власності зерносховище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;
16) зерносховище - спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо);
( Пункт 17 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 18 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
19) інфраструктура ринку зерна - комплекс виробничих і невиробничих формувань, які забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги;
20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорм, побічні продукти переробки зерна (поняття "зерно" та "продукти переробки зерна" - далі слід розуміти як "зерно та продукти його переробки");
21) реєстр зерна (заставного зерна) - система обліку інформації про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновими складами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку;
22) реєстр складських документів на зерно - система обліку інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів;
23) ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням;
24) складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа;
( Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Пункт 26 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
27) якість зерна та продуктів його переробки - сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, які відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних норм та інших нормативних документів.
Терміни "Аграрний фонд", "заставна закупівля", "державна аграрна інтервенція" використовуються у значеннях, визначених Законом України"Про державну підтримку сільського господарства України".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.2005 )
 

Стаття 2. Мета Закону
Метою цього Закону є:
забезпечення продовольчої безпеки держави;
формування сприятливої для ринку зерна інвестиційної, кредитної, податкової, митної політики;
оптимізація структури та ефективності зернового виробництва з урахуванням потенціалу природно-кліматичних умов та ринкової кон'юнктури;
забезпечення функціонування ринку зерна на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання та держави;
встановлення державного контролю за якістю зерна, продуктів його переробки та сортового насіння;
стабілізація ринкових ресурсів зерна;
нарощування експортного потенціалу ринку зерна;
визнання пріоритетності розвитку ринку зерна;
застосування режиму державних заставних закупівель;
( Абзац десятий статті 2 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
здійснення державної аграрної інтервенції;
( Абзац одинадцятий статті 2 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
визначення порядку експорту та імпорту зерна та продуктів його переробки за міжнародними договорами.

Стаття 3. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів ринку зерна.

Стаття 4. Законодавство України про зерно та ринок зерна
Законодавство України про зерно та ринок зерна базується на Конституції України і складається із цього Закону, законів України та інших нормативно-правових актів.

Розділ II СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЗЕРНА

Стаття 5. Суб'єкти ринку зерна
Суб'єктами ринку зерна є:
суб'єкти виробництва зерна;
суб'єкти зберігання зерна;
Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції;
( Абзац четвертий статті 5 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
акредитовані біржі;
Фонд аграрних страхових субсидій України та інші суб'єкти державного регулювання ринку страхування сільськогосподарської продукції;
( Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.2005 )
інші суб'єкти господарювання, які діють на ринку зерна.
( Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 547-V від 09.01.2007 )

Стаття 6. Суб'єкти виробництва зерна
Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарі та користувачі земельних ділянок, які використовують їх для виробництва зерна.

Стаття 7. Суб'єкти зберігання зерна
Суб'єктами зберігання зерна є: зернові склади (елеватори, хлібні бази, хлібоприймальні, борошномельні і комбікормові підприємства), суб'єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та інші суб'єкти господарювання, які беруть участь у процесі зберігання зерна.
( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 547-V від 09.01.2007 )
Суб'єкти зберігання зерна відповідно до укладених договорів складського зберігання із суб'єктами ринку зерна гарантують забезпечення якості та дотримання нормативів природних втрат зерна протягом терміну його зберігання.

Стаття 8. Суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції
Суб'єктами державних заставних закупівель зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна, визначені чинним законодавством.
Суб'єктами державної аграрної інтервенції є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державної аграрної інтервенції, визначені чинним законодавством.
( Стаття 8 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )

Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА

Стаття 9. Основні засади державної політики щодо регулювання ринку зерна
Держава визнає пріоритетність ринку зерна, сприяє його розвитку та стабільному функціонуванню.
Основними засадами державної політики по регулюванню ринку зерна є:
надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам здійснення режиму заставних закупівель зерна та суб'єктам державної аграрної інтервенції;
( Абзац другий частини другої статті 9 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому, фуражному, технічному зерні та заходів щодо нарощування його експорту;
встановлення розміру суми бюджетної позики, розрахованої виходячи з розміру встановленої мінімальної закупівельної ціни;
( Абзац четвертий частини другої статті 9 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору використання зерна та ціни його реалізації;
недопущення обмежень у пересуванні зерна та продуктів його переробки;
контроль якості зерна та його зберігання;
розвиток мережі обслуговуючих зерновий ринок кооперативних формувань;
впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробництві, зберіганні та переробці зерна;
лізингове обслуговування ринку зерна.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади сприяють першочерговому залученню інвестицій для розвитку матеріальної бази сільськогосподарських товаровиробників, заготівельних та зернопереробних підприємств, підприємств, які виготовляють машини, устаткування, обладнання для зернового господарства, удосконалення інфраструктури ринку зерна.
Урожай зерна підлягає страхуванню, яке здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності та господарювання відповідно до закону.

Стаття 10. Державне регулювання ринку зерна
Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання ринку зерна шляхом:
запровадження режиму державних заставних закупівель;
( Абзац другий статті 10 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
формування державного продовольчого резерву зерна з метою підтримки належного рівня продовольчої безпеки та здійснення державної аграрної інтервенції;
( Абзац третій статті 10 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Абзац четвертий статті 10 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
забезпечення фінансування Аграрного фонду;
( Абзац п'ятий статті 10 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;
проведення цінової політики на ринку зерна та страхування ризиків для суб'єктів зернового ринку;
впровадження механізму експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами;
забезпечення фінансування програм експорту та імпорту зерна за міжнародними договорами за рахунок коштів державного бюджету;
запровадження декларування зерна, що знаходиться на зберіганні, а також зерна, що зберігається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах;
( Абзац десятий статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 547-V від 09.01.2007 )
 
забезпечення моніторингу ринку зерна;
здійснення митно-тарифної політики;
забезпечення розробки балансів зерна та періодичного їх уточнення;
фінансування науково-селекційної роботи та насінництва, впровадження їх досягнень;
фінансової підтримки виробників насіння, науково-дослідних установ, сортовипробувальних станцій за рахунок коштів державного бюджету;
часткової компенсації сільськогосподарським товаровиробникам сортових надбавок за придбане ними насіння високих репродукцій за рахунок коштів державного бюджету;
( Статтю 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
запровадження режиму тимчасового адміністративного регулювання цін;
( Статтю 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
надання тимчасової бюджетної дотації.
( Статтю 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.2005 )
 

Стаття 11. Сертифікація послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки підлягають сертифікації на відповідність існуючим правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки.

Розділ IV ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 12. Зернові ресурси
Зернові ресурси України складаються із:
зерна державного продовольчого резерву;
( Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Абзац третій статті 12 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Абзац четвертий статті 12 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
зерна державного резервного насіннєвого фонду;
( Абзац п'ятий статті 12 в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
регіональних ресурсів зерна;
власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.

Стаття 13. Ресурси зерна державного продовольчого резерву
Формування обсягів зерна державного продовольчого резерву здійснюється Аграрним фондом шляхом укладання угод купівлі-продажу на аграрній біржі, а порядок його використання визначається законодавством.
Реалізація зерна державного продовольчого резерву за необхідності його поновлення узгоджується із Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1713-IV від 12.05.2004; в редакції Закону N 2611-IV від 31.05.2005 ) ( Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Статтю 15 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 
( Статтю 16 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 )
 

Стаття 17. Регіональні ресурси зерна
Регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення угод н

пальмовое масло, современные технологии производства здоровой пищи